گروه آموزشی رایکا

سبد خرید : 0
سبد خرید شما خالی می باشد !

جهت مشاهده چگونگی ثبت نام، شیوه پرداخت، تاریخ چک ها و شماره حساب ها جهت واریز وجه به آیین نامه آموزش مراجعه نمایید

شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
12 فروردین 13 فروردین 14 فروردین 15 فروردین 16 فروردین 17 فروردین 18 فروردین
19 فروردین 20 فروردین 21 فروردین 22 فروردین 23 فروردین 24 فروردین 25 فروردین
26 فروردینVMware vSphere 6.0 (ICM)-VCP 6.0 27 فروردینNetwork +LPIC-2 28 فروردین 29 فروردینJNCIA-Junos + JNCIS-SecLPIC-3 exam 305 (Mail and Messaging) 30 فروردین 31 فروردینLPIC-3 exam 305 (Mail and Messaging) 1 اردیبهشتNSE4 - FortiGate II
2 اردیبهشتCCNA R&S + CCNA DC 3 اردیبهشت 4 اردیبهشت 5 اردیبهشت 6 اردیبهشت 7 اردیبهشتCCNP SecurityCCNA Security + CCNP Security PackCCNA Security 8 اردیبهشت
9 اردیبهشت 10 اردیبهشت 11 اردیبهشت 12 اردیبهشت 13 اردیبهشتCCNP R&S&T V2 NEW 14 اردیبهشتLPIC-3 exam 303 (Security)MTCRE 15 اردیبهشتCCNP R&S&T V2 NEWCCNA V3
16 اردیبهشتCCNA V3NSE4 – FortiGate I 17 اردیبهشت 18 اردیبهشت 19 اردیبهشت 20 اردیبهشت 21 اردیبهشتMTCINE 22 اردیبهشت

دوره های میکروتیک

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
کمپ 3روزه MTCNA 24 ساعت 96/02/27 4شنبه،5شنبه و جمعه 9-17 600.000 تومان مهندس شاهینی
کمپ 4روزه MTCRE 16 ساعت 96/02/30 روزهای زوج و 5شنبه16-20 600.000 تومان مهندس شاهینی
MTCNA 24 ساعت 96/02/4 دوشنبه 18-21 450.000 تومان مهندس علیزاده
MTCRE 2 روز 96/02/14 پنج شنبه 18-20 460.000 تومان مهندس علیزاده
MTCINE 16 ساعت 96/02/21 پنج شنبه 18-21 450.000 تومان مهندس عليزاده
MTCWE 16 ساعت 96/03/18 پنج شنبه 18-21 450.000 تومان مهندس علیزاده

دوره های سیسکو R&S

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
CCNA V3 80 ساعت 96/01/27 روزهای فرد 9-13 1.200.000تومان مهندس دستاویز
CCNA V3 80 ساعت 96/02/15 جمعه 14-18 1.200.000تومان مهندس باباییان
CCNA V3 80 ساعت 96/02/16 روزهای زوج 17-20

1.200.000تومان

مهندس آب نیکی
CCNA V3 80 ساعت 96/04/04 یکشنبه و سه شنبه 18-21 1.200.000 تومان مهندس بابائیان
CCNA Wireless 50 ساعت 96/02/21 پنج شنبه 9-11 1.000.000 تومان مهندس باباییان
CCNP R&S&T V2 NEW 120 ساعت 96/04/25 یکشنبه و سه شنبه 17:30-20:30 2.600.000تومان مهندس بابائیان
CCNP R&S&T V2 NEW 120 ساعت 96/02/15 جمعه 9-14 2.600.000 تومان مهندس بابائیان
CCNP R&S&T V2 NEW 120 ساعت 95/02/13 چهارشنبه 15-20 2.600.000 تومان مهندس دستاویز
CCNP R&S&T V2 NEW 120 ساعت 96/03/02 سه شنبه 14-20 2.600.000 تومان مهندس اسدپور
(CCNP LAB)پیاده سازی شبکه سازمانی 32 ساعت 96/03/18 پنجشنبه و جمعه 9-17 1.050.000 تومان مهندس بابائیان
CAMP CISCO PRIME INFrustructure 3.1 کمپ 2روزه 95/12/12 و 95/12/13 پنج شنبه و جمعه 9-17 650.000تومان مهندس بابائیان
CCIE R&S Customized Written+Lab1 50 ساعت در صورت تقاضا اعلام می گردد - 1.500.000 تومان مهندس اسدپور
CCIE R&S Lab2 V5 40 ساعت در صورت تقاضا اعلام می گردد - 1.500.000 تومان مهندس اسدپور

دوره های سیسکو Cloud

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
CCNA Cloud (CLDFND+CLDADM) 60 ساعت 96/02/20 چهارشنبه ساعت 16-20 2.500.000 تومان مهندس مجید اسدپور

دوره های سیسکو Security

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
Cisco LAN Security دو روز 95/11/06 جمعه ها 14-20 350.000 تومان مهندس بابائیان
CCNA Security + CCNP Security Pack 140 ساعت 95/11/14 پنج شنبه 15-19 3.800.000 تومان
مهندس بابائیان
CCNA Security + CCNP Security Pack 140 ساعت 95/02/07 پنج شنبه 14-19 3.800.000 تومان
مهندس اسدپور
CCNA Security 35 ساعت 95/11/14 پنج شنبه 15-19 1.000.000 تومان مهندس بابائیان
CCNA Security 35 ساعت 95/02/07 پنج شنبه 14-19 1.000.000 تومان مهندس اسدپور
CCNP Security 100 ساعت 96/02/07 پنج شنبه 15-19 3.000.000تومان مهندس باباییان
CCNP Security 100 ساعت 96/04/01 پنج شنبه 14-19 3.000.000تومان مهندس اسدپور

دوره های سیسکو Service Provider

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
CCNA تا CCIE Service Provider دوره کاربردی 100 ساعت 95/11/01 جمعه 9-14 3.000.000 تومان مهندس اسدپور
SPROUTE 642-883 40 ساعت در صورت تقاضا اعلام می گردد - 800.000 تومان مهندس اسدپور
SPADVROUTE 642-885 40 ساعت در صورت تقاضا اعلام می گردد - 1.000.000 تومان مهندس اسدپور
SPCORE 642-887 40 ساعت در صورت تقاضا اعلام می گردد - 1.200.000 تومان مهندس اسدپور
SPEDGE 642-889 40 ساعت در صورت تقاضا اعلام می گردد - 1.200.000 تومان مهندس اسدپور
CCIE SP Lab Version 4 32 ساعت در صورت تقاضا اعلام می گردد - 1.500.000 تومان مهندس اسدپور

دوره های سیسکو Data Center

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
CCNA R&S + CCNA DC 90 ساعت 96/02/02 شنبه و دوشنبه 16-20 1.650.000 تومان مهندس دستاویز
CCNA DataCenter 40 ساعت 96/04/08 پنجشنبه 9-13 1.250.000 تومان
مهندس اسدپور
کمپ 4 روزه دیتاسنتر 28 ساعت در انتظار باز شدن رک INE - 1.250.000 تومان مهندس اسدپور

دوره های Fortinet

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
NSE4 – FortiGate I 40 ساعت 96/02/16 شنبه و دوشنبه 17:30-20:30 1.000.000 تومان مهندس عنایتی
NSE4 - FortiGate II 48 ساعت 96/02/01 جمعه 9-14 1.500.000 تومان مهندس عنایتی
NSE5 – FortiAnalyzer + FortiManager 16 ساعت 96/03/12 جمعه 14-18 1.100.000 تومان مهندس عنایتی
NSE6 - FortiWeb 24 ساعت 96/02/19 سه شنبه 16-20 1.400.000 تومان مهندس عنایتی

دوره های کامپتیا

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
Network + 30 ساعت 96/01/27 یکشنبه 17:30-20:30 270.000 تومان مهندس باباییان
Network + 30 ساعت 95/11/13 روزهای زوج 17-20 270.000 تومان مهندس آب نیکی

دوره های مجازی ساز

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
VMware vSphere 6.0 (ICM)-VCP 6.0 54 ساعت 96/01/26 شنبه و دوشنبه 17 الی 20 1.400.000 تومان مهندس نامجو
مجازی سازی 8 ساعت 95/11/25 دوشنبه 10-18 220.000 تومان مهندس آب نیکی

دوره های جونیپر

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
JNCIA-Junos + JNCIS-Sec 50 ساعت 96/01/29 سه شنبه ساعت 17-20 1.200.000 تومان مهندس دستاویز

دوره های F5

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
F5-LTM Load-balancer Administration 16 ساعت در صورت تقاضا اعلام می گردد - 500.000 تومان مهندس امام جمعه

دوره های SANS

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
CEH+SANS SEC 401 60 ساعت 96/02/28 پنجشنبه 9-14 1.300.000 تومان مهندس مستمع
SEC504: ____ Techniques , Exploits & Incident Handling 50 ساعت 96/02/22 جمعه 15-20 2.250.000 تومان مهندس مستمع

دوره های لینوکس

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
LPIC-1 50 ساعت 96/01/24 پنجشنبه 14-19 1.050.000 تومان مهندس سید حسین رجاء
LPIC-1 50 ساعت 96/02/17 یکشنبه و سه شنبه 16:30-19:30 1.050.000 تومان مهندس سید حسین رجاء
LPIC-2 60 ساعت 96/01/27 یکشنبه و سه شنبه 16:30-19:30 1.200.000 تومان مهندس سيد حسين رجاء
LPIC-3 exam 305 (Mail and Messaging) 45 ساعت 96/01/31 پنجشنبه 15-18 1.300.000 تومان مهندس سید حسین رجاء
LPIC-3 exam 303 (Security) 45 ساعت 96/02/14 پنج شنبه 15-18 1.300.000 تومان مهندس سید حسین رجاء
LPIC-3 exam 300 (OpenLDAP+Samba) 45 ساعت 96/03/04 پنجشنبه 15-18 1.300.000 تومان مهندس سید حسین رجاء
Linux SystemD 5 ساعت 96/03/18 پنجشنبه 14-19 300.000 تومان مهندس سید حسین رجاء

سمینارها و کارگاه های آموزشی

 

 

کلمات کلیدی: calendar , rayka , rayka training group , training calendar , cisco training , تقویم آموزشی , رایکا , گروه آموزشی رایکا

سمینار چگونه از دیتاسنترهای سنتی به دیتاسنتر های ابری مهاجرت کنیم

کمپ 4 روزه دیتاسنتر مهندس مجید اسدپور

فروشگاه آنلاین

آخرین اخبار
SSLVPN
نوع بسته بندی این محصول USB Flash بوده و با قابلیت استفاده بدون محدودیت در تعداد سیستم می باشد.... ادامه مطلب
images/news/2017/1396-01-18-CCNA--CCNA-Security-site.jpg
شروع دوره از 7 اردیبهشت 96 ادامه مطلب
دوره LPIC1-101 Takeone شد
دوره LPIC1-101 Takeone شد
پنج شنبه, 17 فروردين 1396
تشکیل قطعی دوره CCNA R&S
تشکیل قطعی دوره CCNA R&S
چهارشنبه, 16 فروردين 1396
تشکیل قطعی دوره CCNA Routing and Switching از 15 اردیبهشت 96 ادامه مطلب
تشکیل قطعی دوره Fortigate 2
تشکیل قطعی دوره Fortigate 2
چهارشنبه, 16 فروردين 1396
شروع قطعی دوره NSE4-Fortigate 2 از ابتدای اردیبهشت 96 ادامه مطلب
هرمان هدیه ویژه اولین روز نوروز
اولین روز 96 + آموزش با رایکا = جدیت در یادگیری ادامه مطلب

حاضرین در سایت

ما 193 مهمان و 3 عضو آنلاین داریم

خدمات و مشاوره

ارتباط با ما

آدرس : تهران، خ شریعتی ، چهار راه قصر ، ابتدای شهید بهشتی ، جنب مترو شهید قدوسی ، پ 13

تلفن : 02188767555 ، 02188041286

فکس : 02189770708

ایمیل : info@rayka-co.ir

RSS  Rayka Facebook  Rayka Linkedin  Telegram Channel Instagram Rayka Aparat

Copyright © 2015-2016 گروه آموزشی رایکا.
Designed by rayka-co.ir