سبد خرید : 0
سبد خرید شما خالی می باشد !

جهت مشاهده چگونگی ثبت نام، شیوه پرداخت، تاریخ چک ها و شماره حساب ها جهت واریز وجه به آیین نامه آموزش مراجعه نمایید

شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
1 دی 2 دی 3 دی 4 دیدوره سازمانی ویندوز 2012 5 دیNetwork + 6 دی 7 دیJNCIA-Junos + JNCIS-Sec
8 دی 9 دیCEH+SANS SEC 401LPIC-1 10 دی 11 دی 12 دی 13 دی 14 دی
15 دیCCNP R&S V2 16 دیCCNA DataCenter 17 دیNSE4 – FortiGate ICCNA تا CCIE Service Provider دوره کاربردی 18 دیCCNA R&S + CCNA DCMCSE 2012NSE4 - FortiGate II 19 دیF5-LTM Load-balancer AdministrationLPIC-2 20 دیمقابله با هک و مفاهیم اولیه امنیت 21 دی
22 دی 23 دی 24 دیSEC504: ____ Techniques , Exploits & Incident Handling 25 دیCEH 9 26 دی 27 دی 28 دیNSE6 - FortiWeb
29 دی 30 دی 1 بهمن 2 بهمن 3 بهمن 4 بهمن 5 بهمنMTCWE
6 بهمنCisco LAN Security 7 بهمن(CCNP LAB)پیاده سازی شبکه سازمانیCCNA Security + CCNP Security Pack 8 بهمنNSE5 – FortiAnalyzer + FortiManager 9 بهمنVMware vSphere 6.0 (ICM)-VCP 6.0MCSA 2016 10 بهمن 11 بهمن 12 بهمن

دوره های میکروتیک

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
MTCNA 24 ساعت 95/10/20 دوشنبه 18-21 450.000 تومان مهندس علیزاده
MTCRE 2 روز 95/10/9 پنج شنبه 18-20 460.000 تومان مهندس علیزاده
MTCINE 16 ساعت 95/10/23 پنج شنبه 18-21 450.000 تومان مهندس عليزاده
MTCWE 16 ساعت 95/11/5 پنج شنبه 18-21 450.000 تومان مهندس علیزاده

دوره های سیسکو R&S

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
CCNA V3 80 ساعت 95/11/30 روزهای زوج 17:30-20:30 1.200.000 تومان
مهندس بابائیان
CCNA V3 80 ساعت 95/10/07 یکشنبه و سه شنبه 17:30-20:30 1.200.000 تومان
مهندس بابائیان
CCNA V3 80 ساعت 95/12/14 روزهای زوج 17-20 1.200.000 تومان
مهندس آب نیکی
CCNA V3 80 ساعت 95/10/23 پنج شنبه 9-13 1.200.000 تومان
مهندس دستاویز
CCNA V3 80 ساعت 95/10/10 جمعه 14-18 1.200.000 تومان
مهندس علیزاده
CCNA Wireless 50 ساعت 95/11/29 جمعه 15-19 1.000.000 تومان مهندس باباییان
CCNP R&S&T V2 NEW 120 ساعت 95/10/12 یکشنبه و سه شنبه 17:30-20:30 2.600.000 تومان
مهندس بابائیان
CCNP R&S&T V2 NEW 120 ساعت 96/01/18 جمعه 9-14 2.600.000 تومان
مهندس بابائیان
CCNP R&S&T V2 NEW 120 ساعت 95/10/15 چهارشنبه 15-20 2.600.000 تومان
مهندس دستاویز
(CCNP LAB)پیاده سازی شبکه سازمانی 32 ساعت 95/11/07 پنجشنبه 9-17 1.050.000 تومان مهندس بابائیان
CAMP CISCO PRIME INFrustructure 3.1 کمپ 2روزه 95/11/07 و 95/11/08 پنج شنبه و جمعه 9-17 650.000تومان مهندس بابائیان
CCIE R&S Customized Written+Lab1 50 ساعت در صورت تقاضا اعلام می گردد - 1.500.000 تومان مهندس اسدپور
CCIE R&S Lab2 V5 40 ساعت در صورت تقاضا اعلام می گردد - 1.500.000 تومان مهندس اسدپور

دوره های سیسکو Cloud

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
CCNA Cloud (CLDFND+CLDADM) 60 ساعت 95/12/04 چهارشنبه ساعت 16-20 2.500.000 تومان مهندس مجید اسدپور

دوره های سیسکو Security

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
Cisco LAN Security دو روز 95/11/06 جمعه ها 14-20 350.000 تومان مهندس بابائیان
CCNA Security + CCNP Security Pack 140 ساعت 95/11/07 پنج شنبه 15-19 3.800.000 تومان مهندس بابائیان
CCNA Security + CCNP Security Pack 140 ساعت 95/12/05 پنج شنبه 14-19 3.800.000 تومان مهندس اسدپور
CCNA Security 35 ساعت 95/12/05 پنج شنبه 14-19 1.000.000 تومان مهندس اسدپور
CCNP Security 100 ساعت 96/02/14 پنج شنبه 14-19 3.000.000 تومان مهندس اسدپور

دوره های سیسکو Service Provider

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
CCNA تا CCIE Service Provider دوره کاربردی 100 ساعت 95/11/01 جمعه 9-14 3.000.000 تومان مهندس اسدپور
SPROUTE 642-883 40 ساعت در صورت تقاضا اعلام می گردد - 800.000 تومان مهندس اسدپور
SPADVROUTE 642-885 40 ساعت در صورت تقاضا اعلام می گردد - 1.000.000 تومان مهندس اسدپور
SPCORE 642-887 40 ساعت در صورت تقاضا اعلام می گردد - 1.200.000 تومان مهندس اسدپور
SPEDGE 642-889 40 ساعت در صورت تقاضا اعلام می گردد - 1.200.000 تومان مهندس اسدپور
CCIE SP Lab Version 4 32 ساعت در صورت تقاضا اعلام می گردد - 1.500.000 تومان مهندس اسدپور

دوره های سیسکو Data Center

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
CCNA R&S + CCNA DC 90 ساعت 95/10/18 شنبه و دوشنبه 9-14 1.650.000 تومان مهندس دستاویز
CCNA DataCenter 40 ساعت 95/10/16 پنجشنبه 9-13 1.250.000 تومان مهندس اسدپور
کمپ 4 روزه دیتاسنتر 28 ساعت در انتظار باز شدن رک INE - 1.300.000 تومان مهندس اسدپور

دوره های Fortinet

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
NSE4 – FortiGate I 40 ساعت 95/11/8 جمعه 8-14 1.000.000 تومان مهندس عنایتی
NSE4 - FortiGate II 48 ساعت 95/11/9 شنبه و دوشنبه 17:30-20:30 1.500.000 تومان مهندس عنایتی
NSE5 – FortiAnalyzer + FortiManager 16 ساعت 95/11/08 جمعه 14-18 1.100.000 تومان مهندس عنایتی
NSE6 - FortiWeb 24 ساعت 95/10/28 سه شنبه 16-20 1.400.000 تومان مهندس عنایتی

دوره های کامپتیا

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
Network + 30 ساعت 95/10/5 یکشنبه 17:30-20:30 270.000 تومان مهندس باباییان
Network + 30 ساعت 95/11/13 چهارشنبه 17-19 270.000 تومان مهندس آب نیکی

دوره های مجازی ساز

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
VMware vSphere 6.0 (ICM)-VCP 6.0 54 ساعت 95/11/09 شنبه و چهارشنبه 17:30 الی 20:30 1.400.000 تومان مهندس نامجو
مجازی سازی 8 ساعت 95/11/25 دوشنبه 10-18 220.000 تومان مهندس آب نیکی

دوره های جونیپر

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
JNCIA-Junos + JNCIS-Sec 50 ساعت 95/10/07 سه شنبه ساعت 17-20 1.200.000 تومان مهندس دستاویز

دوره های F5

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
F5-LTM Load-balancer Administration 16 ساعت 95/10/19 یکشنبه و سه شنبه 18-20 500.000 تومان مهندس امام جمعه

دوره های SANS

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
CEH+SANS SEC 401 60 ساعت 95/10/9 پنجشنبه 9-14 1.300.000 تومان مهندس مستمع
SEC504: ____ Techniques , Exploits & Incident Handling 50 ساعت 95/10/24 جمعه 15-20 2.250.000 تومان مهندس مستمع
SEC504: ____ Techniques , Exploits & Incident Handling 50 ساعت 96/01/18 جمعه 15-20 2.250.000 تومان مهندس مستمع
CEH 9(Kali) 40 ساعت 95/10/25 شنبه 17-20 1.000.000 تومان مهندس آب نیکی

دوره های لینوکس

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
LPIC-1 50 ساعت 95/10/9 پنجشنبه 14:30-18:30 850.000 تومان مهندس سید حسین رجاء
LPIC-2 60 ساعت 95/10/19 یکشنبه و سه شنبه 17-19 950.000 تومان مهندس سيد حسين رجاء
LPIC-3 exam 305 (Mail and Messaging) 45 ساعت 95/11/28 پنجشنبه 15-18 1.300.000 تومان مهندس سید حسین رجاء
LPIC-3 exam 303 (Security) 45 ساعت 95/10/25 پنج شنبه 15-18 1.300.000 تومان مهندس سید حسین رجاء
LPIC-3 exam 300 (OpenLDAP+Samba) 45 ساعت 95/10/30 پنجشنبه 15-18 1.300.000 تومان مهندس سید حسین رجاء
Linux SystemD 5 ساعت 95/11/14 پنجشنبه 15-18 2.000.000 تومان مهندس سید حسین رجاء

دوره های مایکروسافت

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
Microsoft Exchange 2013 Exam 70-341 40 ساعت 95/10/9 پنجشنبه ها 15-20 600.000 تومان -
MCSA 2016 120 ساعت 95/11/9 روزهای زوج 17-20 1.600.000 تومان مهندس آب نيکي
MCSE 2012 240 ساعت 95/10/18 روزهای زوج 17-20 2.400.000 تومان مهندس آب نیکی
دوره سازمانی ویندوز 2012 110 ساعت 95/10/4 روزهای زوج 18-20 1.400.000 تومان مهندس آب نیکی

سمینارها و کارگاه های آموزشی

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
کارگاه آشنایی با آدرس دهی IPV6 (مقدماتی و پیشرفته) 14 ساعت 95/10/17 جمعه ها 14-21 350.000 تومان مهندس آب نیکی
گواهی نامه و امضاء دیجیتال 6 ساعت 95/10/08 چهارشنبه 10-16 170.000 تومان مهندس آب نیکی
مقابله با هک و مفاهیم اولیه امنیت 6 ساعت 95/10/20 دوشنبه 10-16 140.000 تومان مهندس آب نیکی
هک و نفوذ 8 ساعت 95/11/20 چهارشنبه 10-18 250.000 تومان مهندس آب نیکی

 

کلمات کلیدی: calendar , rayka , rayka training group , training calendar , cisco training , تقویم آموزشی , رایکا , گروه آموزشی رایکا

سمینار چگونه از دیتاسنترهای سنتی به دیتاسنتر های ابری مهاجرت کنیم

کمپ 4 روزه دیتاسنتر مهندس مجید اسدپور

فروشگاه آنلاین

حاضرین در سایت

ما 137 مهمان و 7 عضو آنلاین داریم

خدمات و مشاوره

ارتباط با ما

آدرس : تهران، خ شریعتی ، چهار راه قصر ، ابتدای شهید بهشتی ، جنب مترو شهید قدوسی ، پ 13

تلفن : 02188767555 ، 02188041286

فکس : 02189770708

ایمیل : info@rayka-co.ir

RSS  Rayka Facebook  Rayka Linkedin  Telegram Channel Instagram Rayka Aparat

Copyright © 2015-2016 گروه آموزشی رایکا.
Designed by rayka-co.ir