سبد خرید : 0
سبد خرید شما خالی می باشد !

جهت مشاهده چگونگی ثبت نام، شیوه پرداخت، تاریخ چک ها و شماره حساب ها جهت واریز وجه به آیین نامه آموزش مراجعه نمایید

شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
1 اسفند 2 اسفند 3 اسفند 4 اسفند 5اسفند 6 اسفند 7 اسفند
8 اسفند 9 اسفند 10 اسفند 11 اسفند 12 اسفندCAMP CISCO PRIME INFrustructure 3.1 13 اسفند 14 اسفند
15 اسفند 16 اسفند 17 اسفند 18 اسفند 19 اسفند 20 اسفند 21 اسفند
22 اسفند 23 اسفند 24 اسفند 25 اسفند 26 اسفند 27 اسفند 28 اسفند
29 اسفند 30 اسفند 1 فروردین 2 فروردین 3 فروردین 4 فروردین 5 فروردینCisco CCNA V3 200-125Cisco CCNP ROUT 300-101Cisco CCNP ROUT 300-101DMVPN کارگاهMTCNA + Dude Monitoring + Free Level 4 License + آزمون بین المللی
6 فروردین طراحی و پیاده سازی QoS در شبکه های سازمانی مبتنی بر روترهای سیسکو 7 فروردینBGP کارگاه 8 فروردین 9 فروردین 10 فروردین 11 فروردین 12 فروردین

تقویم آموزشی نوروز 96

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
Cisco CCNA V3 200-125 40 ساعت 96/01/5 9 الی 16 ساعت5 تا 9 فروردین 96 700.000 تومان مهندس دستاویز
Cisco CCNP ROUT 300-101 40 ساعت 96/01/5 9 الی 16 ساعت5 تا 9 فروردین 96 850.000 تومان مهندس دستاویز
Cisco CCNP Switch 300-115 40 ساعت 96/01/5 9 الی 16 ساعت5 تا 9 فروردین 96 850.000 تومان مهندس دستاویز
DMVPN کارگاه 16 ساعت 96/01/5 9 الی 16 ساعت5 و 6 فروردین 96 390.000 تومان مهندس باباییان
BGP کارگاه 24 ساعت 96/01/7 9 الی 16 ساعت 7 و 8 و 9 فروردین 96 550.000 تومان مهندس باباییان
طراحی و پیاده سازی QoS در شبکه های سازمانی مبتنی بر روترهای سیسکو 14 ساعت 96/01/6 9 الی 16 ساعت 6 و 7 فروردین 96 390.000 تومان مهندس مجید اسدپور
MTCNA + Dude Monitoring + Free Level 4 License + آزمون بین المللی 28 ساعت 96/01/5 9 الی 17 ساعت 5 و 6 و 7 فروردین 96 700.000 تومان مهندس عادل شاهینی

دوره های میکروتیک

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
MTCNA 24 ساعت 95/10/20 دوشنبه 18-21 450.000 تومان مهندس علیزاده
MTCRE 2 روز 95/10/9 پنج شنبه 18-20 460.000 تومان مهندس علیزاده
MTCINE 16 ساعت 95/10/23 پنج شنبه 18-21 450.000 تومان مهندس عليزاده
MTCWE 16 ساعت 95/11/5 پنج شنبه 18-21 450.000 تومان مهندس علیزاده

دوره های سیسکو R&S

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
CCNA V3 80 ساعت 95/11/30 روزهای زوج 17:30-20:30 1.200.000 تومان
مهندس بابائیان
CCNA V3 80 ساعت 95/10/07 یکشنبه و سه شنبه 17:30-20:30 1.200.000 تومان
مهندس بابائیان
CCNA V3 80 ساعت 95/12/14 روزهای زوج 17-20 1.200.000 تومان
مهندس آب نیکی
CCNA V3 80 ساعت 95/10/23 پنج شنبه 9-13 1.200.000 تومان
مهندس دستاویز
CCNA V3 80 ساعت 95/10/10 جمعه 14-18 1.200.000 تومان
مهندس علیزاده
CCNA Wireless 50 ساعت 95/11/29 جمعه 15-19 1.000.000 تومان مهندس باباییان
CCNP R&S&T V2 NEW 120 ساعت 95/10/12 یکشنبه و سه شنبه 17:30-20:30 2.600.000 تومان
مهندس بابائیان
CCNP R&S&T V2 NEW 120 ساعت 96/01/18 جمعه 9-14 2.600.000 تومان
مهندس بابائیان
CCNP R&S&T V2 NEW 120 ساعت 95/10/15 چهارشنبه 15-20 2.600.000 تومان
مهندس دستاویز
(CCNP LAB)پیاده سازی شبکه سازمانی 32 ساعت 95/11/07 پنجشنبه 9-17 1.050.000 تومان مهندس بابائیان
CAMP CISCO PRIME INFrustructure 3.1 کمپ 2روزه 95/12/12 و 95/12/13 پنج شنبه و جمعه 9-17 650.000تومان مهندس بابائیان
CCIE R&S Customized Written+Lab1 50 ساعت در صورت تقاضا اعلام می گردد - 1.500.000 تومان مهندس اسدپور
CCIE R&S Lab2 V5 40 ساعت در صورت تقاضا اعلام می گردد - 1.500.000 تومان مهندس اسدپور

دوره های سیسکو Cloud

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
CCNA Cloud (CLDFND+CLDADM) 60 ساعت 95/12/04 چهارشنبه ساعت 16-20 2.500.000 تومان مهندس مجید اسدپور

دوره های سیسکو Security

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
Cisco LAN Security دو روز 95/11/06 جمعه ها 14-20 350.000 تومان مهندس بابائیان
CCNA Security + CCNP Security Pack 140 ساعت 95/11/14 پنج شنبه 15-19 3.800.000 تومان مهندس بابائیان
CCNA Security + CCNP Security Pack 140 ساعت 95/02/07 پنج شنبه 14-19 3.800.000 تومان مهندس اسدپور
CCNA Security 35 ساعت 95/11/14 پنج شنبه 15-19 1.000.000 تومان مهندس بابائیان
CCNA Security 35 ساعت 95/02/07 پنج شنبه 14-19 1.000.000 تومان مهندس اسدپور
CCNP Security 100 ساعت 96/02/14 پنج شنبه 14-19 3.000.000 تومان مهندس اسدپور

دوره های سیسکو Service Provider

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
CCNA تا CCIE Service Provider دوره کاربردی 100 ساعت 95/11/01 جمعه 9-14 3.000.000 تومان مهندس اسدپور
SPROUTE 642-883 40 ساعت در صورت تقاضا اعلام می گردد - 800.000 تومان مهندس اسدپور
SPADVROUTE 642-885 40 ساعت در صورت تقاضا اعلام می گردد - 1.000.000 تومان مهندس اسدپور
SPCORE 642-887 40 ساعت در صورت تقاضا اعلام می گردد - 1.200.000 تومان مهندس اسدپور
SPEDGE 642-889 40 ساعت در صورت تقاضا اعلام می گردد - 1.200.000 تومان مهندس اسدپور
CCIE SP Lab Version 4 32 ساعت در صورت تقاضا اعلام می گردد - 1.500.000 تومان مهندس اسدپور

دوره های سیسکو Data Center

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
CCNA R&S + CCNA DC 90 ساعت 95/10/18 شنبه و دوشنبه 9-14 1.650.000 تومان مهندس دستاویز
CCNA DataCenter 40 ساعت 95/10/16 پنجشنبه 9-13 1.250.000 تومان مهندس اسدپور
کمپ 4 روزه دیتاسنتر 28 ساعت در انتظار باز شدن رک INE - 1.300.000 تومان مهندس اسدپور

دوره های Fortinet

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
NSE4 – FortiGate I 40 ساعت 95/11/8 جمعه 8-14 1.000.000 تومان مهندس عنایتی
NSE4 - FortiGate II 48 ساعت 95/11/9 شنبه و دوشنبه 17:30-20:30 1.500.000 تومان مهندس عنایتی
NSE5 – FortiAnalyzer + FortiManager 16 ساعت 95/11/08 جمعه 14-18 1.100.000 تومان مهندس عنایتی
NSE6 - FortiWeb 24 ساعت 95/10/28 سه شنبه 16-20 1.400.000 تومان مهندس عنایتی

دوره های کامپتیا

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
Network + 30 ساعت 95/10/5 یکشنبه 17:30-20:30 270.000 تومان مهندس باباییان
Network + 30 ساعت 95/11/13 چهارشنبه 17-19 270.000 تومان مهندس آب نیکی

دوره های مجازی ساز

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
VMware vSphere 6.0 (ICM)-VCP 6.0 54 ساعت 95/11/09 شنبه و چهارشنبه 17:30 الی 20:30 1.400.000 تومان مهندس نامجو
مجازی سازی 8 ساعت 95/11/25 دوشنبه 10-18 220.000 تومان مهندس آب نیکی

دوره های جونیپر

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
JNCIA-Junos + JNCIS-Sec 50 ساعت 95/10/07 سه شنبه ساعت 17-20 1.200.000 تومان مهندس دستاویز

دوره های F5

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
F5-LTM Load-balancer Administration 16 ساعت 95/10/19 یکشنبه و سه شنبه 18-20 500.000 تومان مهندس امام جمعه

دوره های SANS

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
CEH+SANS SEC 401 60 ساعت 95/10/9 پنجشنبه 9-14 1.300.000 تومان مهندس مستمع
SEC504: ____ Techniques , Exploits & Incident Handling 50 ساعت 95/10/24 جمعه 15-20 2.250.000 تومان مهندس مستمع
SEC504: ____ Techniques , Exploits & Incident Handling 50 ساعت 96/01/18 جمعه 15-20 2.250.000 تومان مهندس مستمع
CEH 9(Kali) 40 ساعت 95/10/25 شنبه 17-20 1.000.000 تومان مهندس آب نیکی

دوره های لینوکس

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
LPIC-1 50 ساعت 95/10/9 پنجشنبه 14:30-18:30 1.050.000 تومان مهندس سید حسین رجاء
LPIC-2 60 ساعت 95/10/19 یکشنبه و سه شنبه 17-19 1.200.000 تومان مهندس سيد حسين رجاء
LPIC-3 exam 305 (Mail and Messaging) 45 ساعت 95/11/28 پنجشنبه 15-18 1.300.000 تومان مهندس سید حسین رجاء
LPIC-3 exam 303 (Security) 45 ساعت 95/10/25 پنج شنبه 15-18 1.300.000 تومان مهندس سید حسین رجاء
LPIC-3 exam 300 (OpenLDAP+Samba) 45 ساعت 95/10/30 پنجشنبه 15-18 1.300.000 تومان مهندس سید حسین رجاء
Linux SystemD 5 ساعت 95/11/14 پنجشنبه 15-18 300.000 تومان مهندس سید حسین رجاء

دوره های مایکروسافت

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
Microsoft Exchange 2013 Exam 70-341 40 ساعت 95/10/9 پنجشنبه ها 15-20 600.000 تومان -
MCSA 2016 120 ساعت 95/11/9 روزهای زوج 17-20 1.600.000 تومان مهندس آب نيکي
MCSE 2012 240 ساعت 95/10/18 روزهای زوج 17-20 2.400.000 تومان مهندس آب نیکی
دوره سازمانی ویندوز 2012 110 ساعت 95/10/4 روزهای زوج 18-20 1.400.000 تومان مهندس آب نیکی

سمینارها و کارگاه های آموزشی

 نام دورهطول مدت دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعت برگزاریهزینهنام استاد
کارگاه آشنایی با آدرس دهی IPV6 (مقدماتی و پیشرفته) 14 ساعت 95/10/17 جمعه ها 14-21 350.000 تومان مهندس آب نیکی
گواهی نامه و امضاء دیجیتال 6 ساعت 95/10/08 چهارشنبه 10-16 170.000 تومان مهندس آب نیکی
مقابله با هک و مفاهیم اولیه امنیت 6 ساعت 95/10/20 دوشنبه 10-16 140.000 تومان مهندس آب نیکی
هک و نفوذ 8 ساعت 95/11/20 چهارشنبه 10-18 250.000 تومان مهندس آب نیکی

 

{jcomments off}

کلمات کلیدی: calendar , rayka , rayka training group , training calendar , cisco training , تقویم آموزشی , رایکا , گروه آموزشی رایکا

سمینار چگونه از دیتاسنترهای سنتی به دیتاسنتر های ابری مهاجرت کنیم

کمپ 4 روزه دیتاسنتر مهندس مجید اسدپور

فروشگاه آنلاین

حاضرین در سایت

ما 69 مهمان و 4 عضو آنلاین داریم

خدمات و مشاوره

ارتباط با ما

آدرس : تهران، خ شریعتی ، چهار راه قصر ، ابتدای شهید بهشتی ، جنب مترو شهید قدوسی ، پ 13

تلفن : 02188767555 ، 02188041286

فکس : 02189770708

ایمیل : info@rayka-co.ir

RSS  Rayka Facebook  Rayka Linkedin  Telegram Channel Instagram Rayka Aparat

Copyright © 2015-2016 گروه آموزشی رایکا.
Designed by rayka-co.ir