ویژگی های این نوع Area با Stubby Area یکی است. محدودیت دیگری نیز به آن اضافه شده است و آن اینکه ورود LSA Type 3 نیز به آن مجاز نیست و فقط مسیر default با LSA Type 3 به این نوع Area وارد می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت در این نوع Area روترهای داخلی هیچ اطلاعی نه از آدرس دیگر Area ها و نه از آدرس خارجی دارند.

روترها صرفا همه ترافیک های خارج از Area را به روتر مرزی منتقل می کنند. در مثال شبکه مخابرات ایران، همه استان ها صرفا برای ارسال ترافیک به خارج از استان، ترافیک را تحویل روتر مرزی آن استان می دهند.

tottaly

Totally Stubby Area در OSPF

از آنجایی که دیگر خصوصیات این نوع Area با Stubby Area یکسان است، لذا می توان نتیجه گرفت که استفاده از ASBR در این نوع Area نیز مجاز نمی باشد.

پیاده سازی Totally Stubby Area نیز دقیقا همانند Stubby Area است و باید روی همه روتر های Area مورد نظر، دستور area NO stub را وارد نماییم فقط با این تفاوت که روی روتر مرزی Area، در ادامه دستور area stub، از گزینه no-summary استفاده می کنیم. بدین معنی که حتی اجازه ورود Summary LSA و یا LSA Type 3 نیز وجود ندارد.

همانطور که در ذیل دیده می شود، در خروجی جدول مسیریابی ASBR2 فقط یک مسیر default وجود دارد و هیچ مسیر دیگری با برچسب O IA، O E1 و یا O E2 دیده نمی شود. همچنین در خروجی جدول مسیریابی ABR نیز دیده می شود که هیچ مسیر خارجی از Area 1 یاد گرفته نشده است و صرفا مسیر خارجی 12.0.0.0/8 که از Area 0 واردشده است، در جدول مسیریابی دیده می شود.

!!! ABR

!

ABR(config)#router ospf 1

ABR(config-router)#no area 1 stub

ABR(config-router)#area 1 stub no-summary

پیاده سازی Totally Stubby Area در OSPF

!!! ASBR2

!

ASBR2#sh ip route ospf

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

O*IA  0.0.0.0/0 [110/11] via 10.2.2.1, 00:15:32, Ethernet0/0

!

!!! ABR

!

ABR#sh ip route ospf

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks

O        10.1.1.1/32 [110/11] via 10.1.2.1, 00:01:58, Ethernet0/0

O        10.2.1.1/32 [110/11] via 10.2.2.2, 00:01:48, Ethernet0/1

O E2  12.0.0.0/8 [110/20] via 10.1.2.1, 00:01:58, Ethernet0/0

خروجی جدول مسیریابی در Totally Stubby Area

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید