خلاصه سازی و یا summarization در همه پروتکل های مسیریابی وجود دارد و هدف آن ارسال آدرس های خلاصه است. ارسال آدرس خلاصه به جای ارسال آدرس تک تک شبکه ها مزایای زیر را در OSPF به همراه می آورد:

  • کوچک شدن جدول مسیریابی روترها
  • ارسال تعداد LSA های کمتر که خود منجر به کاهش مصرف پهنای باند لینک ها می شود.
  • کاهش مصرف CPU و Memory ناشی از نگهداری و پردازش LSA ها

در پروتکلی مانند EIGRP خلاصه سازی در هر اینترفیسی امکان پذیر است اما در OSPF فقط روی ABR و ASBR می توان خلاصه سازی انجام داد که این خود از محدودیت های OSPF محسوب می شود.

برای آنکه بتوانید در هر پروتکلی از جمله OSPF خلاصه سازی کنید، باید آدرس دهی انجام شده در شبکه قابلیت خلاصه سازی داشته باشد. به عنوان مثلا اگر تصمیم دارید شبکه OSPF را که در سرتاسر کشور گسترده است، آدرس دهی نمایید بهتر است آدرس دهی را به نحوی انجام دهید تا هر استان محدوده آدرس متفاوتی داشته باشد تا خلاصه سازی آدرس امکان پذیر شود.

خلاصه سازی آدرس ها بهتر است به خاص ترین شکل ممکن صورت گیرد. به عنوان مثال اگر می خواهیم دو آدرس 10.1.0.0/24 و 10.1.1.0/24 را خلاصه کنیم، آن را به 10.1.0.0/23 خلاصه کنیم. هر چند خلاصه سازی این آدرس به 10.1.0.0/16 نیز امکان پذیر است اما آدرس 10.1.0.0/16 متشکل از 255 آدرس /24 است در حالی که ما فقط دو آدرس /24 را خلاصه می کنیم.

در ذیل دو مثال دیگر را می بینید که سعی شده است تا خلاصه سازی به خاص ترین شکل ممکن صورت گیرد.

مثال اول)  در این مثال چهار آدرس 10.1.0.0/24 تا 10.1.3.0/24 را به آدرس 10.1.0.0/22 خلاصه می کنیم. آدرس خلاصه شده دقیقا شامل همان چهار محدوده آدرس مورد نظر است و محدوده دیگری را پوشش نمی دهد

10.1.0.0/24, 10.1.2.0/24, 10.1.3.0/24, 10.1.4.0/24

Sumamry: 10.1.0.0/22

مثال دوم) در این مثال قصد داریم چهار محدوده آدرس را خلاصه نماییم که در آن بین، آدرس 10.1.11.0/24 به جایی اختصاص داده نشده است. خلاصه این چهار آدرس، 10.1.8.0/21 است که متشکل از هشت آدرس /24 است و  چهار محدوده آدرس /24 در شبکه وجود ندراد و هنوز به جایی اختصاص داده نشده است. این نقص ناشی از پیوسته نبودن آدرس هایی است که در شبکه اختصاص داده شده است. بنابراین تاکید می شود که در آدرس دهی سعی کنیم هم دسته بندی آدرس دهی و هم پیوستگی را مد نظر قرار دهیم.

10.1.8.0/24, 10.1.9.0/24, 10.1.10.0/24, 10.1.12.0/24

Sumamry: 10.1.8.0/21

در خصوص Summarization نکات کلیدی زیر در همه پروتکل های مسیریابی IGP مشترک است. در ادامه با کلمه component subnet مواجه می شوید. منظور از component subnet به مجموعه آدرس هایی گفته می شوند که آنها را خلاصه می کنیم. به عنوان مثال اگر 10.1.1.0/24 و 10.1.2.0/24 را به 10.1.0.0/22 خلاصه کنیم، آنگاه به آدرس های 10.1.1.0/24 و 10.1.2.0/24، component subnet و به آدرس 10.1.0.0/22 آدرس خلاصه شده می گوییم.

  • متریک آدرس خلاصه شده برابر با کمترین متریک component subnet ها است
  • وقتی آدرس به صورت خلاصه شده ارسال می شود، component subnet ها ارسال نخواهند شد.
  • حداقل باید یک component subnet از آدرس خلاصه شده در جدول مسیریابی وجود داشته باشد، در غیر این صورت آدرس خلاصه شده ارسال نخواهد شد.
  • مسیری برای آدرس خلاصه شده با آدرس روتر بعدی null0، در روتری که خلاصه سازی انجام می دهید، قرار می گیرد. هدف از این مسیر جلوگیری از ایجاد loop به دلیل خلاصه سازی است. در مثال فوق آدرس 10.1.0.0/24 در آدرس خلاصه شده 10.1.0.0/22 قرار دارد اما این به جایی اختصاص داده نشده است. با ایجاد مسیر برای آدرس خلاصه شده با آدرس روتر بعدی null0 چنانچه ترافیکی به آدرس 10.1.1.0/24 ارسال شود، در این روتر drop می شود و از بروز loop جلوگیری می شود.
  • وقتی آدرس ها را خلاصه سازی می کنید، تغییرات در آن آدرس ها منتقل نخواهند شد و بنابراین زمان همگرایی بهبود پیدا می کند. به عنوان مثال اگر در OSPF آدرس های Area 1 را خلاصه سازی کنید، هر گونه تغییر در Area 1 به خارج از آن Area منتقل نخواهد شد و بنابراین هیچ تاثیری در پروسه همگرایی دیگر Area ها نخواهد داشت.
  • البته خلاصه سازی گاهی منجر به ایجاد مسیرهای غیر بهینه نیز می شود زیرا روترها از جزئیات خبر ندارند و از تغییرات آنها آگاه نمی شوند.

همانطور که پیش تر نیز گفته شد، خلاصه سازی در OSPF فقط روی روترهای ABR و ASBR امکان پذیر است. در ذیل مثالی آورده شده است که هم چگونگی پیاده سازی خلاصه سازی را در OSPF یاد بگیریم و هم مفاهیم آن را مورد بررسی قرار دهیم.

ospf 1

خلاصه سازی در OSPF

در توپولوژی فوق دو Area 0 و Area 1 از طریق روتر مرزی ABR به یکدیگر متصل هستند. همچنین روتر ASBR مسیرهایی که از طریق پروتکل RIP یاد می گیرد را به OSPF یاد می دهد. هدف این است که در روتر ABR و ASBR خلاصه سازی انجام دهیم. در روتر ABR، هم آدرس های Area 0 و هم آدرس های Area 1 را خلاصه می کنیم. در روتر ASBR نیز آدرس هایی که از RIP یاد گرفته می شود را خلاصه سازی می کنیم. در OSPF برای خلاصه سازی در روتر ABR از دستور area area-no range address mask cost cost استفاده می کنیم که در آن area-no شماره Area ای است که آدرس های آن را خلاصه می کنید. Address و mask آدرس خلاصه شده است و cost نیز به صورت پیش فرض برابر با کمترین متریک آدرس های component است اما می توانید به دلخواه خود تغییر دهید، خصوصا وقتی که چندین روتر مرزی وجود داشته باشد. شیوه خلاصه سازی در روتر ASBR متفاوت است. در روتر ASBR از دستور summary-address address mask استفاده می کنیم که در آن address و mask آدرس های خلاصه شده هستند.

در ذیل جدول مسیریابی روتر ASBR، ABR و IOU1 قبل از summarization نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می کنید تمام آدرس های Area 0، Area 1 و Area 2 به تفکیک ارسال شده اند.

ASBR#sh ip route ospf

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks

O IA     10.0.1.0/24 [110/20] via 10.1.1.2, 00:00:05, Ethernet0/0

!

ABR#sh ip route ospf

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks

O        10.1.2.1/32 [110/11] via 10.1.1.1, 00:00:34, Ethernet0/1

O        10.1.3.1/32 [110/11] via 10.1.1.1, 00:00:34, Ethernet0/1

      172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

O E2     172.16.1.0 [110/20] via 10.1.1.1, 00:00:34, Ethernet0/1

O E2     172.16.2.0 [110/20] via 10.1.1.1, 00:00:34, Ethernet0/1

!

IOU1#sh ip route ospf

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks

O IA     10.1.1.0/24 [110/20] via 10.0.1.1, 00:07:16, Ethernet0/0

O IA     10.1.2.1/32 [110/21] via 10.0.1.1, 00:07:16, Ethernet0/0

O IA     10.1.3.1/32 [110/21] via 10.0.1.1, 00:07:16, Ethernet0/0

      172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

O E2     172.16.1.0 [110/20] via 10.0.1.1, 01:02:20, Ethernet0/0

O E2     172.16.2.0 [110/20] via 10.0.1.1, 01:02:20, Ethernet0/0

خروجی جدول مسیریابی قبل از خلاصه سازی

در ذیل چگونگی پیاده سازی خلاصه سازی در روتر های ABR و ASBR را مشاهده می کنید. در روتر ABR هم آدرس های Area 0 و هم آدرس هاس Area 1 را خلاصه می کنیم. اجازه می دهیم از Area 1 آدرس خلاصه شده با کمترین متریک آدرس های component ارسال گردد اما در Area 0 متریک آدرس خلاصه شده را به صورت دستی تغییر می دهیم.

!!! ABR

router ospf 1

 area 0 range 10.0.0.0 255.255.0.0 cost 55

 area 1 range 10.1.0.0 255.255.0.0

!!! ASBR

router ospf 1

 summary-address 172.16.0.0 255.255.0.0

 

پیاده سازی Summarization در OSPF

بعد از خلاصه سازی، مجددا جدول مسیریابی روتر ها را مورد بررسی قرار می دهیم. همانطور که مشاهده می کنید آدرس های Area 0 به 10.0.0.0/16 و آدرس های Area 1 به 10.1.0.0/16 خلاصه شده است. همچنین آدرس های شبکه RIP نیز به 172.16.0.0/16 خلاصه شده است. روتر IOU1 شبکه 10.1.0.0/16 را با متریک 10 یاد می گیرد و با احتساب لینک بین دو روتر IOU1 و ABR، با متریک 20 در جدول مسیریابی روتر IOU1 نشان داده شده است. چرا روتر ABR آدرس خلاصه شده را با متریک 10 ارسال نموده است؟ زیرا بین component subnet ها کمترین متریک متعلق به 10.1.1.0/24 است که به روتر ABR متصل است و متریک آن 10 می باشد. ضمنا خروجی جدول مسیریابی روتر ABR نشان می دهد که این روتر مسیری دقیقا برای آدرس های خلاصه ای که ارسال می کند، در جدول مسیریابی خود اضافه می کند که آدرس روتر بعدی آنها null0 است. همانطور که قبلا گفته شد هدف از ایجاد این مسیرها جلوگیری از loop است بدین معنی که اگر ترافیکی به مقصد یکی از subnet های آدرس خلاصه شده روی این روتر دریافت شود که قبلا به جایی اختصاص نداده باشیم و مسیری برای آن در جدول مسیریابی روتر وجود نداشته باشد، روتر آن ترافیک را drop می کند.

ASBR#sh ip route ospf

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 3 masks

O IA     10.0.0.0/16 [110/65] via 10.1.1.2, 00:03:42, Ethernet0/0

      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks

O        172.16.0.0/16 is a summary, 00:03:20, Null0

!

!

IOU1#sh ip route ospf

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks

O IA     10.1.0.0/16 [110/20] via 10.0.1.1, 00:05:06, Ethernet0/0

O E2  172.16.0.0/16 [110/20] via 10.0.1.1, 00:04:28, Ethernet0/0

!

!

ABR#sh ip route ospf

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks

O        10.0.0.0/16 is a summary, 00:00:37, Null0

O        10.1.0.0/16 is a summary, 00:00:37, Null0

خروجی جدول مسیریابی بعد از Summarization

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید