شکل زیر یک سناریوی ساده EIGRP را نشان می دهد تا در قالب آن نکات کلی پیکربندی این پروتکل را تشریح نماییم. 

EIGRP1

پیکربندی اولیه EIGRP

  • اولین نکته فعال کردن پروتکل EIGRP با دستور router eigrp AS-NO است که AS-NO همان شماره AS است و باید ما بین همه روترهای شبکه یکسان باشد.
  • بعد از فعال کردن پروتکل EIGRP به صورت کلی، باید تک تک اینترفیس های مورد نیاز را نیز در EIGRP فعال نماییم. فعال کردن اینترفیس در پروتکل EIGRP با دستور network در محیط router eigrp انجام می شود. دستور network به همراه آدرس IP و WildMask این قابلیت را فراهم می کند تا بتوانیم یک یا چند اینترفیس را جداگانه و یا به صورت همزمان فعال نماییم. همانطور که می دانیم در WildMask مقدار بیت صفر، اهمیت آن بیت و مقدار بیت یک، مهم نبودن آن بیت را نشان می دهد. مثلا اگر بخواهیم در مثال زیر روی HUB همه اینترفیس ها را در پروتکل EIGRP فعال نماییم، هر یک از روش های زیر صحیح است.

!!! در روش اول آدرس IP هر اینترفیس را به صورت دقیق با WildMask برابر با 0.0.0.0 وارد می نماییم

router eigrp 1

 network 192.168.0.1 0.0.0.0

 network 10.1.1.1 0.0.0.0

 network 10.1.2.1 0.0.0.0

 

!!! در روش دوم با کمک WildMask چند اینترفیس را همزمان در EIGRP فعال می کنیم. مثلا مقدار 10.1.0.0 با WildMask 0.0.255.255 نشان می دهد که دو رقم اول آدرس مهم و دو رقم بعدی آن بی اهمیت است (10.1.X.X). به عبارت دیگر همه اینترفیس هایی که آدرس آنها با 10.1. شروع می شود در EIGRP فعال خواهند بود

router eigrp 1

 network 192.168.0.1 0.0.0.0

 network 10.1.0.0 0.0.255.255

 

!!! در روش سوم آدرس را 0.0.0.0 و مقدار WildMask را 255.255.255.255 قرار می دهیم به این معنی که هیج رقمی از آدرس مهم نیست. بدین صورت اینترفیس با هر آدرسی در EIGRP فعال خواهد شد. به عبارت دیگر همه اینترفیس های روتر همزمان در EIGRP فعالی می شوند

router eigrp 1

 network 0.0.0.0 255.255.255.255

 

 

 

چگونگی فعال کردن اینترفیس در EIGRP با دستور Network

با توجه به توضیحات پر واضح است که دلیل استفاده از WildMask در دستور network کم کردن تعداد دستورات network در فعال کردن اینترفیس هاست.

  • به صورت پیش فرض ضرایب پارامترهای متریک 0 1 0 1 0 0 است. به عبارت دیگر ضریب پارامترهای "کمترین پهنای باند مسیر" و "مجموع تاخیر لینک های مسیر" 1 است اما ضرائب دیگر پارامترهای متریک یعنی Load، Reliability و MTU صفر می باشد و به صورت پیش فرض در محاسبه متریک تاثیر ندارند. چنانچه بخواهید می توانید ضرایب را با توجه به نیاز شبکه خود با دستور metric weights تغییر دهید (تغییر ضرائب متریک پیشنهاد نمی شود). اگر تصمیم به تغییر ضرایب متریک گرفتید، فراموش نکنید تا روی همه روترهای شبکه، تغییر را اعمال نمایید.

router eigrp 1

 metric weights 0 0 0 1 0 0

تغییر ضرایب متریک در EIGRP

  • نکته دیگری که در پیکربندی اولیه توجه ما را جلب می کند اینکه روی روترهای SPOKE دستور eigrp stub را فعال نموده ایم. دلیل استفاده از این دستور و مزایای آن در بخشی از همین فصل به آن پرداخته خواهد شد. در اینجا فقط به همین نکته اشاره می کنیم که معمولا در روترهای انتهایی که نقش SPOKE را دارند، مخصوصا اگر به بیش از یک HUB متصل شده باشند، از این دستور استفاده می گردد.

router eigrp 1

  eigrp stub

فعال کردن EIGRP STUB در روترهای انتهایی

  • نکته دیگر پیاده سازی EIGRP در این سناریو استفاده از دستور passive-interface loopback 0 در روترهای EIGRP است. وقتی اینترفیسی را Passive می کنیم، روی آن اینترفیس بسته Hello که منجر به ایجاد همسایگی می شود، ارسال نخواهد شد. از آنجایی که روی اینترفیس های انتهایی هیچ همسایه ای وجود ندارد، لذا همواره پیشنهاد می گردد اینترفیس های انتهایی Passive شوند.

router eigrp 1

 passive-interface Loopback0

Passive کردن اینترفیس در EIGRP

  • همانطور که در جدول "خلاصه ویژگی های EIGRP" بیان شد و در بحث بعدی همین فصل نیز مفصل به آن خواهیم پرداخت، EIGRP روی اینترفیس های پرسرعت هر 5 ثانیه یکبار و روی اینترفیس های کم سرعت و NBMA هر 60 ثانیه یکبار بسته Hello ارسال می نماید. عدم دریافت بسته Hello در بازه زمانی 3 برابر Hello Time باعث Down شدن همسایگی می گردد. در EIGRP لزومی ندارد که دو همسایه Hello Time و Hold Timer یکسان داشته باشند و هر روتر با توجه به مقادیر تنظیم شده روی روتر همسایه منتظر Hello از طرف مقابل می ماند و با توجه به Hold Time روتر همسایه، همسایگی را Down می کند. در این سناریو اولا نشان داده شده است که چگونه می توان مقادیر Hello Time و Hold Time را تغییر داد. تغییر این مقادیر در سطح لینک (اینترفیس) اتفاق می افتد. همچنین نشان داده شده است که در صورت این تغییر همسایگی همچنان برقرار می ماند. برخلاف OSPF که یکسان بودن مقادیر Hello Time و Hold Time از شروط اصلی تشکیل همسایگی است، در EIGRP یکسان بودن Hello Time و Hold Time از ضروریات ایجاد همسایگی نیست و هر روتر با توجه به Hello Time و Hold Time روتر همسایه برای دریافت بسته Hello منتظر می ماند. خروجی دستور show ip eigrp neighbors در ستون Hold نشان می دهد که هر روتر با توجه به Hold Time در روتر همسایه، همسایگی را Down می کند. در ذیل روی پروتکل EIGRP با شماره AS 1 مقادیر Hello و Hold به ترتیب به 2 و 6 ثانیه تغییر داده شده اند

router eigrp 1

 ip hello-interval eigrp 1 2

 ip hold-time eigrp 1 6

نغییر مقادیر Hello و Hold در EIGRP

!!! HUB

router eigrp 1

 metric weights 0 0 0 1 0 0

 network 10.1.0.0 0.0.255.255

 no auto-summary

 passive-interface Loopback0

 

!!! در خروجی ذیل نشان داده شده است که در لینک SPOKE1 به سمت HUB مقادیر Hello و Hold از مقادیر پیش فرض به 2 و 6 ثانیه تغییر داده شده اند. یکی نبودن Hello و Hold باعث Down شدن همسایگی در EIGRP نمی گردد بلکه هر روتر در EIGRP با توجه به تنظیم Hello و Hold روتر همسایه منتظر بسته Hello از آن می ماند و Down کردن همسایگی را نیز بر اساس Hold Time روتر همسایه تنظیم می کند

!!! SPOKE1

interface Ethernet0/0

 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

 ip hello-interval eigrp 1 2

 ip hold-time eigrp 1 6

router eigrp 1

 metric weights 0 0 0 1 0 0

 network 0.0.0.0

 no auto-summary

 passive-interface Loopback0

 eigrp stub connected summary

!!! SPOKE2

router eigrp 1

 metric weights 0 0 0 1 0 0

 network 10.1.2.0 0.0.0.255

 network 192.168.2.1 0.0.0.0

 no auto-summary

 passive-interface Loopback0

 eigrp stub connected summary

!!! HUB

HUB#sh ip eigrp interfaces detail

EIGRP-IPv4 Interfaces for AS(1)

                        Xmit Queue   Mean   Pacing Time   Multicast    Pending

Interface        Peers  Un/Reliable  SRTT   Un/Reliable   Flow Timer   Routes

Et0/0              1        0/0         9       0/2           50           0

  Hello-interval is 5, Hold-time is 15

  Split-horizon is enabled

  Next xmit serial <none>

  Un/reliable mcasts: 0/9  Un/reliable ucasts: 12/12

  Mcast exceptions: 3  CR packets: 3  ACKs suppressed: 2

  Retransmissions sent: 0  Out-of-sequence rcvd: 0

  Interface has all stub peers

  Topology-ids on interface - 0

  Authentication mode is not set

Et0/1              1        0/0         6       0/2           50           0

  Hello-interval is 5, Hold-time is 15

  Split-horizon is enabled

  Next xmit serial <none>

  Un/reliable mcasts: 0/9  Un/reliable ucasts: 9/13

  Mcast exceptions: 3  CR packets: 3  ACKs suppressed: 1

  Retransmissions sent: 0  Out-of-sequence rcvd: 0

  Interface has all stub peers

  Topology-ids on interface - 0

  Authentication mode is not set

!!! در خروجی زیر روتر HUB اگر تا 5 ثانیه آینده از روتر SPOKE1 به آدرس 10.1.1.2 بسته Hello دریافت نکند، همسایگی را Down می کند در حالی که برای روتر SPOKE2 به آدرس 10.1.2.2 مدت 13 ثانیه دیگر منتظر می ماند. خروجی ذیل تایید می کند که روتر HUB و هر روتری در EIGRP با توجه به تنظیم روترهای همسایه منتظر بسته Hello از همسایه می ماند و Down کردن همسایگی را نیز بر اساس Hold Time روتر همسایه تنظیم می کند. مثال ذیل تایید می کند که Hold Time در روتر SPOKE1، مقدار 6 ثانیه  و Hold Time در روتر SPOKE2 مقدار پیش فرض 15 ثانیه است که پیکربندی آن در بالا نشان داده شده است

HUB#sh ip eigrp neighbors

EIGRP-IPv4 Neighbors for AS(1)

H   Address                 Interface       Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq

                                            (sec)         (ms)       Cnt Num

1   10.1.1.2                Et0/0              5 00:29:11    9   200  0  18

0   10.1.2.2                Et0/1             13 00:29:17    6   200  0  18

پیکربندی اولیه EIGRP

دیدگاه‌ها  

+1 #1 معصومه کاظم لو 1397-06-19 08:15
مرسی
عالی بود .
:-)
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید