پروتکل EIGRP نیز همانند خیلی از دیگر پروتکل های مسیریابی قبل از هر اقدامی باید همسایه هایش را شناسایی نماید و همانند همه آنها برای شناسایی همسایه هایش از مکانیزم ارسال و دریافت Hello استفاده می کند (بسته های Hello در EIGRP در زمان های متوالی Hello Time روی اینترفیس های فعال در EIGRP ارسال می شود).

EIGRP از روی دریافت Hello به وجود همسایه و آدرس آن پی می برد. بسته Hello به آدرس مالتی کست 224.0.0.10 ارسال می گردد و بنابراین در صورت وجود چندین همسایه روی یک اینترفیس، همه آنها بسته Hello را دریافت می کنند.

برای ایجاد شدن همسایگی لازم است تا بین همسایه ها بعضی از پارامترهای مسیریابی چک شود و در صورت یکسان و یا سازگار بودن این پارامترها همسایگی ایجاد شود. در EIGRP این پارامترها عبارتند از:

1- یکسان بودن شماره AS

2- یکسان بودن رمز در صورت پیکربندی احراز  هویتدر EIGRP

3- آدرس IP روتر و همسایه هایش باید در یک Subnet باشند. این به معنای یکسان بودن Subnet No. و Mask نیست. به عنوان مثال اگر آدرس روتر 168.1.1/30 و آدرس همسایه اش 192.168.1.2/24 باشد، علی رغم اینکه Mask در دو روتر همسایه متفاوت است اما هر یک از طرفین آدرس دیگری را در Subnet خودش می بیند و لذا همسایگی ایجاد خواهد شد.

4- یکسان بودن پارامترهای متریک که با دستور metric weight تعیین می شود و در بخش قبل چگونگی پیکربندی آن شرح داده شده است. منظور از پارامترهای متریک، ضرایب پارمترهای "کمترین پهنای باند مسیر"، "جمع تاخیر لینک های مسیر"، میزان Load، میزان reliability و MTU در فرمول محاسبه متریک است. به صورت پیش فرض ضرایب پهنای باند و تاخیر مقدار یک و مابقی مقدار صفر دارند.

در ادامه مجددا سناریوی قبل را بارگذاری می کنیم و سعی می کنیم شرایط مختلف تشکیل همسایگی را با کمک دستورات مانیتورنگ و رفع اشکال بهتر درک نماییم. بدانید که به صورت پیش فرض هر گونه Down و Up شدن همسایگی در صفحه کنسول ظاهر می شود که این به خاطر وجود دستور eigrp log-neighbor-changes در محیط روتر است. این دستور همانطور که از نام آن پیداست، هر گونه تغییرات همسایگی را log می دهد. این دستور به صورت پیش فرض در پروتکل EIGRP فعال است و به همین دلیل در خروجی دستور show running-config ظاهر نمی شود.

router eigrp 1

 eigrp log-neighbor-changes

!!! در دستور زیر عمدا روی HUB با دستور metric weight پارامترها را تغییر می دهیم و می بینیم که نه تنها Down شدن همسایگی در صفحه کنسول ظاهر می گردد بلکه دلیل آن نیز ذکر می گردد

HUB(config-router)#metric weights 1 1 1 1 1 1

HUB(config-router)#

*Jul 27 20:34:38.059: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 1: Neighbor 10.1.2.2 (Ethernet0/1) is down: metric changed

*Jul 27 20:34:38.059: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 1: Neighbor 10.1.1.2 (Ethernet0/0) is down: metric changed

HUB(config-router)#

*Jul 27 20:34:39.207: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 1: Neighbor 10.1.2.2 (Ethernet0/1) is down: K-value mismatch

!!! حال شرایط را به حالت عادی یر می گردانیم و با دستور debug eigrp packet hello دریافت و ارسال بسته Hello در EIGRP را مانیتور می کنیم

HUB(config-router)#no metric weights 1 1 1 1 1 1

HUB#debug eigrp packets hello

    (HELLO)

EIGRP Packet debugging is on

HUB#

*Jul 27 20:39:07.091: EIGRP: Received HELLO on Ethernet0/1 nbr 10.1.2.2

*Jul 27 20:39:07.091:   AS 1, Flags 0x0:(NULL), Seq 0/0 interfaceQ 0/0 iidbQ un/                                                      rely 0/0 peerQ un/rely 0/0

*Jul 27 20:39:08.099: EIGRP: Sending HELLO on Ethernet0/1

*Jul 27 20:39:08.099:   AS 1, Flags 0x0:(NULL), Seq 0/0 interfaceQ 0/0 iidbQ un/                                                      rely 0/0

مانیتورینگ تغییرات همسایگی و بسته Hello در EIGRP

با خروجی دستور show ip eigrp neighbors شرایط همسایگی را در EIGRP چک می کنیم

HUB#show ip eigrp neighbors

EIGRP-IPv4 Neighbors for AS(1)

H   Address                 Interface       Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq

                                            (sec)         (ms)       Cnt Num

1   10.1.1.2                Et0/0             13 00:02:14    6   200  0  11

0   10.1.2.2                Et0/1             13 00:02:16    7   200  0  12

مانیتوریگ وضعیت همسایگی در EIGRP

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید