در بخش قبل دیدیم که در EIGRP روترها بعد از تشکیل همسایگی کلیه اطلاعات مربوط به مسیرهای جدول مسیریابی را به روترهای همسایه ارسال می کنند. نتیجه ارسال اطلاعات، ایجاد جدول توپولوژی در روترها است. اطلاعات جدول توپولوژی شامل تمام مسیرهایی است که روتر از همسایه هایش یاد میگیرد و از بین آنها فقط بهترین مسیرها را در جدول مسیریابی قرار می دهد.

در این بخش می خواهیم بیاموزیم جزئیات جدول توپولوژی را بررسی کنیم و ببینیم چگونه این اطلاعات شکل می گیرد.

هر روتر به ازاء هر مقصد بهترین مسیرش را به همسایه هایش یاد می دهد. اطلاعات ارسالی علاوه بر Subnet No. و Mask شامل کمترین پهنای باند مسیر و همچنین جمع تاخیر لینک های مسیر از روتر ارسال کننده اطلاعات تا مقصد نیز هست. پارامترهای MTU، Load و Reliability ارسال می شوند اما به صورت پیش فرض هیچ تاثیری در محاسبه متریک ندارند مگر آنکه فعال شوند. برای درک بهتر این مطلب به شکل زیر توجه نمایید. روتر SPOKE قصد دارد اطلاعات مسیر 192.168.1.0/24 که متصل به این روتر است را ارسال نماید. بدیهی است که بهترین مسیر برای این مقصد از دید روتر R1 همان اینترفیس متصل یعنی Loopback0 است. روتر این اطلاعات را به دیگر اینترفیس هایش که در این مثال اینترفیس Ethernet0/0 است، ارسال می نماید. کمترین پهنای باند مسیر تا مقصد 8.000.000kbps و جمع تاخیر لینک های مسیر تا مقصد 5000 میکروثانیه است. محاسبه این اعداد برای روتر آسان است، چرا که مقصد مستقیما به این روتر متصل است. شما نیز می توانید این اطلاعات را از خروجی دستور show interface مشاهده نمایید. وقتی روتر HUB این اطلاعات را دریافت می کند، مجددا این دو پارامتر را محاسبه می کند و در جدول توپولوژی قرار می دهد. برای محاسبه کمترین پهنای باند مسیر کافی است تا بین پهنای باند مسیر دریافتی و پهنای باند لینک خود با روتر همسایه، حداقل را محاسبه نماید. برای محاسبه تاخیر نیز کافی است تاخیر مسیر دریافتی را با تاخیر لینک بین خودش و روتر همسایه جمع نماید. سپس نتایج را در جدول توپولوژی قرار می دهد که این نتایج بعدا در انتخاب بهترین مسیر استفاده خواهند شد. با استفاده از دستور show ip topology که در ذیل نشان داده شده است می توانید نتیجه را از دید HUB مشاهده نمایید.

t1 EIGRP

بررسی جدول توپولوژی EIGRP

Loopback0 is up, line protocol is up

  Hardware is Loopback

  Internet address is 192.168.1.1/24

  MTU 1514 bytes, BW 8000000 Kbit/sec, DLY 5000 usec,

     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

مشاهده پارامترهای موثر در متریک EIGRP با دستور show interface

 SPOKE1# show interfaces loopback 0

HUB#show interfaces ethernet 0/0

Ethernet0/0 is up, line protocol is up

  Hardware is AmdP2, address is aabb.cc00.0100 (bia aabb.cc00.0100)

  Internet address is 10.1.1.1/24

  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit/sec, DLY 1000 usec,

     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

!!! جمع تاخیر برابر است با DLY 5000 usec بعلاوه DLY 1000 usec که می شود  6000 usec

!!! حداقل پهنای باند مسیر برایر است با حداقل BW 8000000 Kbit/sec و BW 10000 Kbit/sec که می شود Minimum bandwidth is 10000 Kbit

HUB#sh ip eigrp topology 192.168.1.0 255.255.255.0

EIGRP-IPv4 Topology Entry for AS(1)/ID(192.168.0.1) for 192.168.1.0/24

  State is Passive, Query origin flag is 1, 1 Successor(s), FD is 409600

  Descriptor Blocks:

  10.1.1.2 (Ethernet0/0), from 10.1.1.2, Send flag is 0x0

      Composite metric is (409600/128256), route is Internal

      Vector metric:

        Minimum bandwidth is 10000 Kbit

        Total delay is 6000 microseconds

        Reliability is 255/255

        Load is 1/255

        Minimum MTU is 1500

        Hop count is 1

        Originating router is 192.168.1.1

مشاهده پارمترهای موثر در متریک EIGRP در جدول توپولوژی

به این شیوه هر روتر اطلاعات جدول توپولوژی را تکمیل می نماید که شامل همه مسیرهایی است که روتر تا به هر مقصد یاد گرفته است و به ازاء هر مسیر اطلاعات پنج پارامتر اصلی محاسبه متریک را نیز در اختیار دارد.

خلاصه خروجی جدول توپولوژی با دو دستور show ip eigrp topology و show ip eigrp topology  all قابل مشاهده است. تفاوت این دو دستور را کمی دیرتر تشریح خواهیم کرد. در ذیل خروجی دستور دوم را مشاهده نمایید.

HUB#show ip eigrp topology  all-links

EIGRP-IPv4 Topology Table for AS(1)/ID(192.168.0.1)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,

       r - reply Status, s - sia Status

P 192.168.2.0/24, 1 successors, FD is 409600, serno 15

        via 10.1.2.2 (409600/128256), Ethernet0/1

P 192.168.0.0/24, 1 successors, FD is 128256, serno 9

        via Connected, Loopback0

P 10.1.2.0/24, 1 successors, FD is 281600, serno 10

        via Connected, Ethernet0/1

P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 409600, serno 14

        via 10.1.1.2 (409600/128256), Ethernet0/0

P 10.1.1.0/24, 1 successors, FD is 281600, serno 11

        via Connected, Ethernet0/0

مشاهده خلاصه جدول توپولوژی

روتر به ازاء هر مسیری که یاد می گیرد، متریک خودش تا مقصد و همچنین متریک همسایه تا مقصد را محاسبه می کند. قابلیت محاسبه متریک همسایه نیز در روتر وجود دارد زیرا همسایه پارامترهای محاسبه متریک را به صورت جداگانه برای ما ارسال نموده است. اینکه متریک چگونه از پنج پارامتر پهنای باند مسیر، تاخیر، Load، Reliability و MTU محاسبه می شود در بخش بعد به آن می پردازیم اما در اینجا می خواهیم روی این تاکید کنیم که روتر قابلیت محاسبه متریک خودش و همچنین متریک همسایه اش تا مقصد را دارد. سپس متریک های بدست آمده را در جدول توپولوژی ذخیره می کند. متریک خودش تا مقصد در جدول توپولوژی با نام CD ذخیره می گردد. متریک همسایه تا مقصد نیز با نام RD و یا AD ذخیره می گردد. اینکه چرا هم CD و هم AD در جدول توپولوژی ذخیره می شود در بحث همگرایی EIGRP به آن می پردازیم.

موارد دیگری که در جدول توپولوژی ذخیره می شوند، Successor و Feasible Successor هستند. ممکن است روتر برای یک مقصد خاص بیش از یک مسیر یاد بگیرد که در این صورت همه مسیرها را در جدول توپولوژی قرار می دهد اما مسیری که پایین ترین متریک و یا به عبارت دیگر پایین ترین CD را داراست، به عنوان بهترین مسیر در نظر گرفته می شود. به بهترین مسیر به ازاء هر مقصد Successor گفته می شود. اما در مورد دیگر مسیرها، اگر شرط زیر در مورد آنها صادق باشد، Feasible Successor نامیده می شوند. شرط این است که AD دیگر مسیرها از FD بهترین مسیر کوچکتر باشد. هر مسیری که AD آن از FD مسیر کوچکتر باشد، تحت عنوان Feasible Successor در جدول توپولوژی ذخیره می گردد و چنانچه این قاعده در مورد هر یک از مسیرها صادق نباشد، باز هم در جدول توپولوژی ذخیره می گردند اما برچسب Feasible Successor به آن داده نمی شود.

FD چیست؟ بعضی ها به اشتباه FD را همان متریک بهترین مسیر و یا CD می دانند. اکثر موارد مقدار FD با مقدار CD بهترین مسیر یکسان است اما این تعریف از FD صحیح نیست. در همین فصل تعریف صحیح از FD ارائه خواهیم داد

کاربرد Feasible Successor را در بحث همگرایی EIGRP یاد می گیریم اما در اینجا سعی خواهیم نمود دو واژه Successor و Feasible Successor را بهتر درک نماییم. اما قبل از ورود به جزئیات آن به طور خلاصه باید گفت که Feasible Successor مسیری است که مطمئنیم از مسیر اصلی مستقل است و با آن بخش مشترک ندارد.

برای درک بهتر مطلب به سناریوی زیر توجه کنید که در آن روتر IOU1 دو مسیر تا 192.168.1.0/24 دارد. یکی از مسیر IOU2 و دیگری از مسیر IOU3. برای اجرای سناریوی زیر دو حالت زیر را در نظر می گیریم

Successor

مفهوم Successor و Feasible Successor در EIGRP

حالت اول) سرعت همه لینک ها 10 مگابیت برثانیه است غیر از لینک بین IOU3 و IOU4 که 9.5 مگابیت بر ثانیه است

در این حالت خروجی جدول توپولوژی در زیر آمده است. همانطور که دیده می شود دو مسیر برای مقصد 192.168.1.0/24 در جدول توپولوژی قرار دارد که یکی از مسیر Ethernet0/0 و دیگری از مسیر Ethernet0/1 است. همانطور که در خروجی مشاهده می کنید، به از هر مسیر دو عدد داخل پرانتز وجود دارد که در خروجی زیر پررنگ شده اند. عدد اول CD و عدد دوم AD است. برای مسیر اول مقدار CD و AD به ترتیب برابر هستند با 435200  و 409600. مقادیر 448512 و 42292 به ترتیب CD و AD مسیر دوم هستند. بدیهی است که یکی نبودن مقادیر برای دو مسیر ناشی از یکسان نبودن پهنای باند دو مسیر است. در دو خط ابتدایی خروجی جدول توپولوژی، مقدار FD مسیر 435200 نشان داده شده است که در اینجا همان CD بهترین مسیر است.

IOU1#sh ip eigrp topology 192.168.1.0 255.255.255.0

EIGRP-IPv4 Topology Entry for AS(1)/ID(10.1.3.1) for 192.168.1.0/24

  State is Passive, Query origin flag is 1, 1 Successor(s), FD is 435200

  Descriptor Blocks:

  10.1.2.2 (Ethernet0/0), from 10.1.2.2, Send flag is 0x0

      Composite metric is (435200/409600), route is Internal

      Vector metric:

        Minimum bandwidth is 10000 Kbit

        Total delay is 7000 microseconds

        Reliability is 255/255

        Load is 1/255

        Minimum MTU is 1500

        Hop count is 2

        Originating router is 192.168.1.1

  10.1.3.3 (Ethernet0/1), from 10.1.3.3, Send flag is 0x0

      Composite metric is (448512/422912), route is Internal

      Vector metric:

        Minimum bandwidth is 9505 Kbit

        Total delay is 7000 microseconds

        Reliability is 255/255

        Load is 1/255

        Minimum MTU is 1500

        Hop count is 2

        Originating router is 192.168.1.1

مشاهده جزئیات جدول توپولوژی در EIGRP

در خروجی زیر نیز مشاهده می کنید که دو مسیر برای مقصد 192.168.1.0/24 وجود دارد

IOU1#sh ip eigrp topology

EIGRP-IPv4 Topology Table for AS(1)/ID(10.1.3.1)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,

       r - reply Status, s - sia Status

P 10.1.3.0/24, 1 successors, FD is 281600

        via Connected, Ethernet0/1

P 10.1.2.0/24, 1 successors, FD is 281600

        via Connected, Ethernet0/0

P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 435200

        via 10.1.2.2 (435200/409600), Ethernet0/0

        via 10.1.3.3 (448512/422912), Ethernet0/1

P 10.2.4.0/24, 1 successors, FD is 307200

        via 10.1.2.2 (307200/281600), Ethernet0/0

P 10.3.4.0/24, 1 successors, FD is 307200

        via 10.1.3.3 (320512/294912), Ethernet0/1

P 10.2.3.0/24, 2 successors, FD is 307200

        via 10.1.2.2 (307200/281600), Ethernet0/0

        via 10.1.3.3 (307200/281600), Ethernet0/1

مشاهده خلاصه جدول توپولوژی در EIGRP

بدیهی است که بین این دو مسیر، مسیر بالایی که CD یا متریک آن پایین تر است، بهترین مسیر بوده و در جدول مسیریابی ذخیره می شود.

IOU1#show ip route

!!! برای کوچک کردن خروجی بخشی از آن حذف شده است

D     192.168.1.0/24 [90/435200] via 10.1.2.2, 00:08:24, Ethernet0/0

مشاهده جدول مسیریابی

اما مسیر دوم که بهترین نیست آیا شرایط Feasible Successor شدن را دارد؟ اگر دقت کنید AD مسیر دوم که مقدار آن 422912 است از مقدار AD بهترین مسیر (435200) کوچکتر است و بنابراین مسیر دوم Feasible Successor است. تاکید می شود که Feasible Successor بودن تایید می کند که مسیر آن از مسیر اصلی مستقل است. اینکه Feasible Successor بودن در کجا کاربرد دارد را در بخش همگرایی EIGRP صحبت خواهیم نمود

حالت دوم) سرعت همه لینک ها 10 مگابیت برثانیه است غیر از لینک ما بین IOU3 و IOU4 که 9 مگابیت بر ثانیه است.

در این حالت اگر جدول توپولوژی را مجددا بررسی نماییم، می بینیم که از IOU1 فقط یک مسیر تا مقصد 192.168.1.0/24 وجود دارد. در حالی که اگر خروجی جدول توپولوژی را با دستور show ip eigrp topology all-links مشاهده نماییم، دو مسیر تا همان مقصد در جدول توپولوژی دیده می شود. این بدان دلیل است که دستور show ip eigrp topology  فقط بهترین مسیر و مسیرهایی که Feasible Successor باشند را نشان می دهد در حالی که دستور show ip eigrp topology all-links همه مسیرهای موجود حتی اگر Feasible Successor نباشد را نیز نشان می دهد. دلیل Feasible Successor نبودن مسیر دوم نیز بدیهی است زیرا AD آن یعنی 438016  از FD مسیر یعنی 435200 بزرگتر است.

اگر دقت کنیم در شکل مسیر دوم از مسیر اصلی مستقل است اما مسیر دوم در فرمول Feasible Successor صدق نمی کند. اگر مسیری در فرمول feasible Successor صادق باشد، حتما از مسیر اصلی مستقل است اما چنانچه فرمول Feasible Successor بودن برآورده نشود، بدین معنی نیست که آن مسیر با مسیر اصلی وجه اشتراک دارد بلکه باید گفت که در چنین شرایطی نمی توانیم با اطمینان استقلال یا عدم استقلال مسیر را تشخیص دهیم. مجددا تاکید می کنیم که کاربرد Feasible Successor را در آینده در بخش همگرایی EIGRP تشریح خواهیم نمود.

IOU1#sh ip eigrp topology

EIGRP-IPv4 Topology Table for AS(1)/ID(10.1.3.1)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,

       r - reply Status, s - sia Status

P 10.1.3.0/24, 1 successors, FD is 281600

        via Connected, Ethernet0/1

P 10.1.2.0/24, 1 successors, FD is 281600

        via Connected, Ethernet0/0

P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 435200

        via 10.1.2.2 (435200/409600), Ethernet0/0

P 10.2.4.0/24, 1 successors, FD is 307200

        via 10.1.2.2 (307200/281600), Ethernet0/0

P 10.3.4.0/24, 1 successors, FD is 332800

        via 10.1.2.2 (332800/307200), Ethernet0/0

        via 10.1.3.3 (335616/310016), Ethernet0/1

P 10.2.3.0/24, 2 successors, FD is 307200

        via 10.1.2.2 (307200/281600), Ethernet0/0

        via 10.1.3.3 (307200/281600), Ethernet0/1

IOU1#sh ip eigrp topology all-links

EIGRP-IPv4 Topology Table for AS(1)/ID(10.1.3.1)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,

       r - reply Status, s - sia Status

P 10.1.3.0/24, 1 successors, FD is 281600, serno 16

        via Connected, Ethernet0/1

        via 10.1.2.2 (2636800/2611200), Ethernet0/0, serno 15

P 10.1.2.0/24, 1 successors, FD is 281600, serno 1

        via Connected, Ethernet0/0

P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 435200, serno 29

        via 10.1.2.2 (435200/409600), Ethernet0/0

        via 10.1.3.3 (463616/438016), Ethernet0/1

P 10.2.4.0/24, 1 successors, FD is 307200, serno 7

        via 10.1.2.2 (307200/281600), Ethernet0/0

P 10.3.4.0/24, 1 successors, FD is 332800, serno 31

        via 10.1.2.2 (332800/307200), Ethernet0/0

        via 10.1.3.3 (335616/310016), Ethernet0/1

P 10.2.3.0/24, 2 successors, FD is 307200, serno 20

        via 10.1.2.2 (307200/281600), Ethernet0/0

        via 10.1.3.3 (307200/281600), Ethernet0/1

تفاوت دو دستور show ip eigrp topology و show ip eigrp topology all-links

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید