تاکنون آموختیم که چگونه جدول توپولوژی که شامل همه مسیرهایی است که روتر یاد گرفته است، ایجاد می گردد. همچنین می دانیم که به همراه هر مسیر پارامترهای متریک EIGRP شامل Minimum Bandwidth، Delay، Load، Reliability و MTU در جدول توپولوژی ذخیره می گردد.

روتر متریک را با توجه به فرمول زیر محاسبه می نماید. همانطور که مشاهده می کنید به صورت پیش فرض فقط پارامترهای Minimum Bandwidth و Delay در محاسبه متریک با ضریب 1 تاثیر گذار هستند.

Metric EIGRP

واحد پهنای باند کیلو بیت بر ثانیه و واحد تاخیر 10 میکروثانیه (10 میکروثانیه نَه میکروثانیه) است. در خروجی دستور show interfaces، تاخیر بر حسب میکروثانیه نمایش داده می شود اما در فرمول، تاخیر بر حسب ده میکروثانیه جایگزاری می شود. بنابراین عددی که در فرمول به جای تاخیر جایگذاری می گردد، یک دهم عددی است که در خروجی show interfaces دیده می شود. واحد پهنای باند در خروجی دستور show interfaces و همچنین فرمول محاسبه متریک kbps است. در مورد پهنای باند باید به این نکته توجه شود که مقدار پهنای باند، حداقل پهنای باند مسیر است.

خروجی زیر مرتبط با مثال قبل، مقادیر پهنای باند و تاخیر را در جدول توپولوژی نشان می دهد. همچنین متریک محاسبه شده نهایی هم در جدول توپولوژی و هم در جدول مسیریابی قابل مشاهده است.

IOU1#sh ip eigrp topology 192.168.1.0 255.255.255.0

EIGRP-IPv4 Topology Entry for AS(1)/ID(10.1.3.1) for 192.168.1.0/24

  State is Passive, Query origin flag is 1, 1 Successor(s), FD is 435200

  Descriptor Blocks:

  10.1.2.2 (Ethernet0/0), from 10.1.2.2, Send flag is 0x0

      Composite metric is (435200/409600), route is Internal

      Vector metric:

        Minimum bandwidth is 10000 Kbit

        Total delay is 7000 microseconds

        Reliability is 255/255

        Load is 1/255

        Minimum MTU is 1500

        Hop count is 2

        Originating router is 192.168.1.1

!!! دقت کنید که در جدول توپولوژی مقدار جمع تاخیر 7000 میکروثانیه نشان داده شده است اما در فرمول به جای تاخیر مقدار 700 مقداردهی شده است تا نتیجه با مقدار برابر متریک برابر شود. این خود تاییدی است بر اینکه واحد تاخیر در این فرمول ده میکروثانیه است و نه ثانیه

 Metric EIGRP2

 

IOU1#sh ip route 192.168.1.0 255.255.255.0

Routing entry for 192.168.1.0/24

  Known via "eigrp 1", distance 90, metric 435200, type internal

  Redistributing via eigrp 1

  Last update from 10.1.2.2 on Ethernet0/0, 00:07:21 ago

  Routing Descriptor Blocks:

  * 10.1.2.2, from 10.1.2.2, 00:07:21 ago, via Ethernet0/0

      Route metric is 435200, traffic share count is 1

      Total delay is 7000 microseconds, minimum bandwidth is 10000 Kbit

      Reliability 255/255, minimum MTU 1500 bytes

      Loading 1/255, Hops 2

محاسبه متریک در EIGRP

همانطور که قبلا گفته شد برای تغییر ضرائب متریک از دستور metric weight استفاده می شود

!!! k1 ضریب پهنای باند، K2 ضریب Load، k3 ضریب تاخیر، k4 ضریب Reliablity و k5 ضریب MTU است

IOU1(config-router)#metric weights ?

  <0-8>  Type (Only TOS 0 supported)

IOU1(config-router)#metric weights 0 ?

  <0-255>  K1

IOU1(config-router)#metric weights 0 1 ?

  <0-255>  K2

IOU1(config-router)#metric weights 0 1 0 ?

  <0-255>  K3

IOU1(config-router)#metric weights 0 1 0 1 ?

  <0-255>  K4

IOU1(config-router)#metric weights 0 1 0 1 0 ?

  <0-255>  K5

!!! ضرائب زیر پیش فرض هستند

IOU1(config-router)#metric weights 0 1 0 1 0 0

ضرائب متریک در EIGRP

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید