معمولا با هدف مهندسی ترافیک اقدام به تغییر متریک بعضی از مسیرها در بعضی روتر ها می کنیم. به عنوان مثال اگر قصد داشته باشید تا روی روتر بابلسر ترافیک به مقصد X را که از مسیر اول ارسال می شود به مسیر دوم انتقال دهید، که اصطلاحا به این کار مهندسی ترافیک گفته می شود، کافی است متریک مسیر اول را در روتر بابلسر به عددی بالاتر از متریک مسیر دوم تغییر دهید.

برای انجام این کار مکانیزم های مختلفی وجود دارد از جمله اینکه اقدام به تغییر پارامترهایی نماییم که در محاسبه متریک تاثیر گذار هستند. تغییر پهنای باند لینک ها منجر به تغییر متریک در پروتکل های مسیریابی OSPF و EIGRP می شود. لذا در مثال فوق کافی است تا پهنای باند حداقل یکی از لینک های مسیر اول را پایین بیاوریم تا متریک این مسیر به میزان مورد دلخواه افزایش یابد. علاوه بر پهنای باند، تغییر پارامتر delay نیز در لینک منجر به تغییر متریک در مسیر می گردد و اتفاقا در EIGRP تغییر delay نسبت به تغییر پهنای باند روش مناسب تری به شمار می آید. زیرا تغییر پهنای باند لینک لزوما در متریک مسیر تاثیر نمی گذارد. در EIGRP کمترین پهنای باند مسیر معیار محاسبه متریک است و پهنای باند همه لینک های مسیر در متریک نهایی تاثیر ندارند. این در حالی است که تغییر delay هر یک از لینک های مسیر در متریک نهایی تاثیر گذار است زیرا در EIGRP مجموع delay لینک های مسیر در محاسبه متریک تاثیر می گذارد

در مورد تغییر پارامترهای پهنای باند و تاخیر دقت کنید که واحد پهنای باند چه در زمان تغییر پهنای باند، چه در خروجی show interface و چه در محاسبه متریک بر حسب kbps است. اما واحد delay، در خروجی show interface بر حسب میکرو ثانیه است اما در زمان تغییر delay و همچنین محاسبه متریک، واحد ده میکروثانیه در نظر گرفته می شود.

در مثال زیر نشان می دهد که delay اینترفیس سریال به صورت پیش فرض 20.000 میکروثانیه است اما با تغییر مقدار delay به عدد 1000 در خروجی show interface، 10.000 میکروثانیه نشان داده شده است که این نشان می دهد در زمان تغییر مقدار delay واحد آن را باید ده میکروثانیه در نظر بگیرید. همین عدد یعنی مقداری که بواحد آن ده میکروثانیه است، در محاسبه متریک بکار گرفته می شود.

IOU1#sh interfaces serial 2/0

Serial2/0 is up, line protocol is up

  Hardware is M4T

  Internet address is 1.1.1.1/24

  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit/sec, DLY 20000 usec,

     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

!

IOU1(config)#interface serial 2/0

IOU1(config-if)#delay 1000

!

IOU1#sh int s2/0

Serial2/0 is up, line protocol is up

  Hardware is M4T

  Internet address is 1.1.1.1/24

  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit/sec, DLY 10000 usec,

     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

تغییر delay و bandwidth در اینترفیس با هدف مهندسی ترافیک

علاوه بر روش های غیر مستقیم تغییر متریک که با تغییر پهنای باند و تغییر تاخیر لینک صورت می گیرد، تغییر مستقیم متریک نیز برای مهندسی ترافیک امکان پذیر است. offset-list ابزار تغییر مستقیم متریک در EIGRP است.

اگر چه تغییر متریک مسیر به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، هیچکدام، از روش های بهینه مهندسی ترافیک محسوب نمی شوند اما در این بخش قصد داریم به چگونگی تغییر متریک مسیر در EIGRP با ابزار offset-list بپردازیم. تغییر متریک برای مهندسی ترافیک روش مناسبی نیست زیرا تغییر متریک روی دیگر مسیرهای شبکه نیز تاثیر می گذارد.

لازم بذکر است که مهمترین و بهترین ابزار مهندسی ترافیک بکارگیری سرویس MPLE TE است. البته روش های دیگری مانند تغییر Administrative Distance به ازاء یک مسیر خاص نیز در شبکه IP وجود دارد که خیلی بهتر از تغییر متریک است زیرا روی دیگر مسیرهای شبکه تاثیر نمی گذارد.  در فصل Redistribution انواع روش های تغییر distance معرفی خواهند شد. پروتکل BGP نیز قابلیت های خوبی از مهندسی ترافیک در اختیار ما قرار می دهد.

ضمنا ذکر این نکته نیز هم اهمیت دارد که اگر چه با ابزار offset-list امکان تغییر متریک مسیر در پروتکل EIGRP وجود دارد اما این ابزار بیشتر در پروتکل RIP کاربرد دارد. این بدان دلیل است که در EIGRP مقادیر متریک اعداد بسیار بزرگی هستند و تغییر آنها به صورت مستقیم پیچیدگی و بار مدیریتی بالایی دارد.

offerlist

روش های مهندسی ترافیک

علی رغم اینکه انجام مهندسی ترافیک با تغییر متریک روش مناسبی به شمار نمی آید و همچنین ابزار offset-list نیز در EIGRP زیاد پیشنهاد نمی شود اما با این حال قصد داریم در این بخش به چگونگی تغییر مستقیم متریک با این ابزار بپردازیم.

برای تغییر متریک با ابزار offset-list از دستور زیر استفاده می کنیم

offset-list {access-list-number | access-list-name} {in | out} offset [interface-type interface-number]

دستور offset-list

با access-list شبکه هایی که قصد تغییر متریک مسیر آن را دارید، انتخاب می کنید. Offset، مقدار تغییر را نشان می دهد. مقدار offset هموراه مثبت است لذا مسیری را برای تغییر متریک انتخاب کنید که قصد خراب کردن آن را دارید. اینترفیس را نیز می توانید در انتهای این دستور اضافه کنید تا اگر این مسیر از روی اینترفیس خاصی دریافت شد، مقدار آن را افزایش دهیم بدین ترتیب اگر همان مسیر روی اینترفیس دیگری یاد گرفته شود، متریک آن بدون تغییر می ماند. کلمه in متریک را در زمان یادگیری مسیر تغییر می دهد. کلمه out بر خلاف in در زمان ارسال مسیر، متریک را دست کاری می کند.

offer list

تغییر متریک با ابزار offset-list

!!! خروجی جدول مسیریابی قبل از تغییر متریک

IOU1#sh ip route 172.17.1.0

Routing entry for 172.17.1.0/24

  Known via "eigrp 1", distance 90, metric 409600, type internal

  Redistributing via eigrp 1

  Last update from 10.1.1.2 on Ethernet0/0, 00:02:30 ago

  Routing Descriptor Blocks:

  * 10.1.1.2, from 10.1.1.2, 00:02:30 ago, via Ethernet0/0

      Route metric is 409600, traffic share count is 1

      Total delay is 6000 microseconds, minimum bandwidth is 10000 Kbit

      Reliability 255/255, minimum MTU 1500 bytes

      Loading 1/255, Hops 1

!

!!! تغییر متریک با ابزار offset-list

IOU1(config)#access-list 1 permit 172.16.1.0 0.0.0.255

IOU1(config)#access-list 2 permit 172.17.1.0 0.0.0.255

!

IOU1(config-router)#offset-list 1 out 1000000

IOU1(config-router)#offset-list 2 in 1000000

!

!!! خروجی جدول مسیریابی بعد از تغییر متریک.

!!! دقت کنید که تغییر یک میلیون در مقدار نهایی متریک منجر به تغییر delay از 6000 میکروثانیه به 45069 میکروثانیه شده است و در مقدار پهنای باند هیچ تاثیری نگذاشته است

IOU1#sh ip route 172.17.1.0

Routing entry for 172.17.1.0/24

  Known via "eigrp 1", distance 90, metric 1409600, type internal

  Redistributing via eigrp 1

  Last update from 10.1.1.2 on Ethernet0/0, 00:00:02 ago

  Routing Descriptor Blocks:

  * 10.1.1.2, from 10.1.1.2, 00:00:02 ago, via Ethernet0/0

      Route metric is 1409600, traffic share count is 1

      Total delay is 45062 microseconds, minimum bandwidth is 10000 Kbit

      Reliability 255/255, minimum MTU 1500 bytes

      Loading 1/255, Hops 1

تغییر متریک با ابزار offset-list

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید