تشکیل همسایگی در EIGRP
????
برای استفاده از مقاله فوق به آدرس زیر مراجعه فرمایید

https://goo.gl/BrCQtG

@raykatg