پدرام شاه صفی

عکس تنظیم نشد

مهندس پدرام شاه صفی

برنامه نویس و مدرس دوره های برنامه نویسی

رتبه دو رقمی کنکور ارشد.
کارشناسی ارشد خواجه نصیر.
اشنا به زبان های
C, C++, C#, Java
jQuery, HTML, CSS
Python, Django
سابقه تدریس زبان های برنامه نویسی.