آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

دوره ccna 640-802

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده

1-Overview

- Overviewرایگان

2-Network Concept and Layers

- Physical Layerرایگان
- Network Layers and Conceptsرایگان
- Data Link Layersرایگان
- Internetwork Layerرایگان
- ARPرایگان
- Transport Layerرایگان
- Definitionsرایگان

3-Ethernet Interface

- Ethernet Physical Layerرایگان
- Ethernet DataLink Layerرایگان

4- Point-to-Point Interface

- Point-to-Point Physical Layerرایگان
- Point-to-Point DataLink Layerرایگان

5- IP Addressing

- IP Addressingرایگان

6- Transport Layer

- Transport Layerرایگان
- Multiplexingرایگان
- Error Recoveryرایگان
- Flow Controlرایگان
- Connection Establishmentرایگان
- Connection Terminationرایگان
- Data Segmentation and Ordered Data Transferرایگان
- TCP_UDP Based Applicationsرایگان

7- Switch and Router Basic Configuration

- How to Connect To Cisco Devicesرایگان
- Switch and Router Configuration Modesرایگان
- Show and Debug Commandsرایگان
- CLI Help Featuresرایگان
- Cisco Device Hardware Componentsرایگان
- File Management (Backup_Restore)رایگان
- Switch and Router IP Assignmentرایگان
- User Mode and Enable Mode Securityرایگان
- Configuring Telnet on Cisco Devicesرایگان
- Configuring SSH on Cisco Devicesرایگان
- IOS Managementرایگان
- Password Recoveryرایگان
- Some Simple Commandsرایگان

8- Switch Basic Concept and Operation

- Switch Basic Configurationرایگان
- Switch Basic Troubleshootingرایگان
- Port Securityرایگان

9- VLAN_Trunk_InterVLANRouting_DTP_VTP

- Access VLANرایگان
VLAN Trunkingرایگان
- InterVLAN Routingرایگان
- DTPرایگان
- VTPرایگان

10- STP

- STPرایگان
- STP Convergenceرایگان
- PVSTرایگان
- PVST Continueرایگان
- Port Fastرایگان

11- Etherchannel (Aggregation)

- Etherchannelرایگان

12-Router Overview

- Router Overviewرایگان

13- Static Routing

- Static Routingرایگان
- Static Routing Implementationرایگان

14- Routing Monitoring and Troubleshooting

- Routing Monitoring and Troubleshootingرایگان

15- Distance Vector Routing Protocols

- Distance Vector Routing Protocolsرایگان
- Distance Vector Loop Avoidance Featuresرایگان
- RIPV1 Implementationرایگان
- RIPV2 Concept and Implementationرایگان
- RIPV1 Auto-Summary and Discontinous Networksرایگان
- RIP Load Balancingرایگان

16- OSPF Routing Protocol

- OSPF Overviewرایگان
- OSPF Neighborshipرایگان
- OSPF Database Exchangeرایگان
- Building Routing Tableرایگان
- OSPF Convergenceرایگان
- OSPF Configuration on GNS3رایگان
- OSPF Multiple Areaرایگان

17- EIGRP Routing Protocol

- EIGRP Overviewرایگان
- EIGRP Neighborshipرایگان
- EIGRP DataBase Exchangeرایگان
- EIGRP Building Routing Tableرایگان
- EIGRP Configurationرایگان
- EIGRP LoadBalancing Over Unequal Pathرایگان
- EIGRP Manual Summaryرایگان
- Administrative Distanceرایگان

18- Access-List

- Access-Listرایگان
- Name Based Access-Listرایگان
- Access-Classرایگان

19- NAT

- Static NATرایگان
- Dynamic NATرایگان
- PATرایگان

20- Point-to-Point WAN Communications

- Point-to-Point WAN Communicationsرایگان

21- FrameRelay

- FrameRelay Overviewرایگان
- FrameRelay Definitions and Encapsulationرایگان
- FrameRelay Addressingرایگان
- IP Addressing in FrameRelay Networkرایگان
- Inverse ARP in FrameRelayرایگان
- FrameRelay Output Interface Detectionرایگان
- Trace A Frame in FremeRelay Networkرایگان
- Broadcast and Multicast in FrameRelay Networkرایگان
- FrameRelay Implementationرایگان
- First Scenario_FullMeshرایگان
- Second Scenario_Hub and Spokeرایگان
- Third Scenario_Hybridرایگان