دوره های سیسکو Routing and Switching and Enterprise

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس

آموزش تصویری CCNA RS 200-301

_ رایگان  مهندس مجید اسدپور

آموزش تصویری CCNA RS 200-125

_ رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNA 200-120 _ مهندس علی شریعتی
آموزش تصویری CCNA LAB 200-120 _ رایگان  مهندس علی شریعتی
آموزش تصویری CCNP ROUTE V2 Exam 300-101 _ رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNP ROUTE V2 Exam 300-101 _ - مهندس علی شریعتی
آموزش تصویری CCNP SWITCH V2 Exam 300-115 _ رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNP SWITCH V2 Exam 300-115 _ - مهندس علی شریعتی
آموزش تصویری CCNP TSHOOT 642-832 _ رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCIE R&S V5 Written 400-101 _ رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCIE R&S Lab 350-001 _ مهندس مجید اسدپور

آموزش تصویری پروتکل مسیریابی BGP

_ رایگان  مهندس مجید اسدپور

آموزش تصویری IPV6

_ رایگان  مهندس مجید اسدپور

Cisco Prime Infrastructure

_ رایگان  مهندس مجید اسدپور

Implementing Cisco SD-WAN 300-415 ENSDWI

_ رایگان  مهندس مجید اسدپور

Implementing and Designing Cisco VXLAN EVPN Network

_ رایگان  مهندس مجید اسدپور

دوره های سیسکو Security

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
آموزش تصویری CCNA Security 210-260 _  رایگان مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNP SECURE 642-637 _ مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNP FIREWALL 642-618 _ رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNP VPN 642-648 _ مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNP IPS 642-627 _ مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویریCisco SISAS 300-208 مبتنی بر  ISE V 2.0 _ رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری SIMOS 300-209 _ رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری مباحث مقدماتی و پیشرفته SSL VPN _ رایگان  مهندس مجید اسدپور
Firepower Threat Defense _ رایگان  مهندس فرهاد بهجت

دوره های سیسکو Service Provider

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
Segment Routing _ رایگان  مهندس مجید اسدپور
پیکربندی روترهای مبتنی بر سیستم عامل IOS XR _ رایگان  مهندس مجید اسدپور
مباحث مقدماتی و پیشرفته پروتکل مسیریابی ISIS _ رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری MPLS & MPLS VPN Fundamentals _ رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری Advanced MPLS VPN _ مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری MPLS Traffic Engineering _ رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویریIP QoS 642-642 _ رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری L2 VPN Architecture: L2TPV3, ATOM & VPLS _  - مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCIE Service Provider Lab1 351-029 _ - مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCIE Service Provider Lab2 351-029 _ - مهندس مجید اسدپور

دوره های سیسکو Data Center

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
Network Automation with Python Nornir Part1 _ رایگان  مهندس مجید اسدپور
YANG based network Automation with Python Nornir _ رایگان  مهندس مجید اسدپور
Cisco ACI Fundamental _ رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNA DataCenter Exam 640-916 _  رایگان مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNP DataCenter DCUCI v5.0 _  رایگان مهندس مجید اسدپور

دوره های سیسکو Design

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
آموزش تصویری CCDA 640-864 _ رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCDP ARCH 642-874 _ مهندس مجید اسدپور

دوره های سیسکو Cloud

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
آموزش تصویری CCNA Cloud CLDADM 210-455 _ رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNA Cloud CLFND 210-451 _ رایگان  مهندس مجید اسدپور
&nbsp

دوره های جونیپر

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
Junos, Associate (JNCIA-Junos)آموزش تصویری _ رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری Juniper JNCIS-SEC _ رایگان  مهندس مجید اسدپور
امنیت پیشرفته جونیپر JNCIP-SEC(AJSEC) _ رایگان  مهندس مجید اسدپور

دوره های مایکروسافت 2008

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
آموزش تصویری Windows 7 Exam 70-680 _ - مهندس علی شریعتی
آموزش تصویری Windows Server 2008 Active Directory, Exam _ - مهندس علی شریعتی
آموزش تصویری Windows Server 2008 Administrator, Exam 70-646 _ - مهندس علی شریعتی
آموزش تصویری Windows Server 2008 Network Infrastructure, Exam 70-642 _ - مهندس نیما حسینی

دوره های شیرپوینت

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
آموزش تصویری SharePoint 2010 Site Administration _ - مهندس سامان کلیایی

دوره های میکروتیک

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
MikroTik MTCNAآموزش تصویری _ رایگان  مهندس یاسین علیزاده
آموزش تصویری MikroTik MTCRE _ رایگان  مهندس یاسین علیزاده
آموزش تصویری MikroTik MTCINE _ رایگان  مهندس یاسین علیزاده
آموزش تصویری MikroTik MTCWE _ رایگان  مهندس یاسین علیزاده
آموزش تصویری Mikrotik MTCTCE _ مهندس یاسین علیزاده

دوره های کامپتیا

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس

CompTIA Security+ SY0-501

_ رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری+ Network  _  رایگان مهندس یاسین علیزاده

دوره های مدیریت

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
آموزش تصویری ITIL Foundation V3 _ - مهندس نیما حسینی
آموزش تصویری ISO/IEC 27001 ISMS _ - مهندس نیما حسینی

دوره های برنامه نویسی

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
آموزش تصویری برنامه نویسی پایتون برای مهندسین شبکه _ مهندس علی شریعتی
آموزش تصویری برنامه نویسی به سبک پایتون _ - مهندس پدرام شاه صفی

دوره های VMware

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
آموزش تصویری VMware vSphere 5.5 + Update 6.0 _ رایگان  مهندس پژمان محمد علی نژاد

دوره های F5

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
آموزش تصویری F5 BIG-IP LTM _ رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری F5 BIG-IP DNS _ رایگان  مهندس مجید اسدپور

دوره های VoIP

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
راه اندازی مرکز تماس با ایزابل ویپ سرور _ رایگان  مهندس علی عباسی

دوره های DevOps_Automation

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
DevNet Associate _ رایگان  مهندس مجید اسدپور
Ansible in Cisco Networke _ رایگان  مهندس مجید اسدپور
Bash Scripting _ رایگان  مهندس مجید اسدپور

کتاب ها

نام دورهقیمت محصول (تومان)نام مدرس
کوئری نویسی، کدنویسی و برنامه نویسی در MySQL/MariaDB (به همراه مثال‌ها، سناریوهای متعدد و آموزش دستوراتSQL توسط خط فرمان و اسکریپت‌های PHP) _ مهندس سید حسین رجاء
امنیت در سرورها، سرویس‌ها و شبکه‌های لینوکس (پوشش دهنده مدارک امنیت لینوکس RH413 و EX413 از RedHat) _ مهندس سید حسین رجاء
راهنمای Microsoft SQL Server 2016 _ مهندس سید حسین رجاء
کتاب آموزش جامع لینوکس (سطح پیشرفته) _ مهندس سید حسین رجاء
(آموزش جامع لینوکس (سطوح مقدماتی و متوسط _ مهندس سید حسین رجاء
راهنمای كاربردي مدرک بين‌المللی لينوکسLPIC-3 302(Samba 3x) (دوره دو جلدی) _ مهندس سید حسین رجاء
کتاب برنامه نويسی به زبان python (از مبتدی تا پيشرفته) _  مهندس سید حسین رجاء
کتاب CCNA 640-802 _ مهندس مجید اسدپور
کتاب شبکه های کامپیوتری پیشرفته _ مهندس مجید اسدپور
کتاب راهنمای كاربردي مدرک بين‌المللی لينوکسLPIC-3 300(Part1:OpenLDAP 2.4) _0 مهندس سید حسین رجاء
کتاب راهنمای کاربردی لینوکس LPIC-3 301 (open LDAP 2.3) (دوره دو جلدی) _ مهندس سید حسین رجاء
راهنمای کاربردی مدرک بین المللی لینوکس RHCSA دوره دوجلدی _ مهندس سید حسین رجاء
راهنمای کاربردی مدرک بین المللی لینوکس RHCE دوره دوجلدی _ مهندس سید حسین رجاء
راهنمای کاربردی مدارک بین المللی لینوکس LPIC-3 (303 Security) و RHCSS _ مهندس سید حسین رجاء
دوره دوجلدی کتاب LPIC-1 (101,102) _ مهندس سید حسین رجاء
 دوره دوجلدی کتاب LPIC-2 (201,202) _ مهندس سید حسین رجاء
کتاب راهنمای جامع Linux _ مهندس سید حسین رجاء
کتاب خود آموز T-SQL (کدنویسی و برنامه نویسی در SQL Server 2000-2016) 37.500 مهندس سید حسین رجاء
کتاب LPIC-3 (305 Mail and messaging) دوره دوجلدی 35.500  مهندس سید حسین رجاء
کتاب برنامه نویسی پوسته در لینوکس توسط Bash _ مهندس سید حسین رجاء
کتاب امنیت پست الکترونیکی 4.500 مهندس سید حسین رجاء
کتاب Qmail راه اندازی، پیکربندی و مدیریت 9.500 مهندس سید حسین رجاء
کتاب پیکربندی عملی Forefront Threat Management Gateway با تخفیف 30 درصد
_
مهندس بهاره فاطمی جهرمی
RAYKA CCIE R&S Technology Lab – OSPF _ مهندس پریسا گرگین نیا
RAYKA CCIE R&S Technology Lab – DMVPN _ مهندس پریسا گرگین نیا
ترجمه جلد اول کتاب CCIE R&S V5 _ مهندس مهدی گرگین نیا

گواهینامه

دیگر محصولاتقیمت محصول مبتنی بر لوح (تومان)نام مدرس
گواهینامه به شرط پذیرفته شدن در آزمون _ -