آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

شبکه های کامپیوتری

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده

1.Computer Networks and the Internet

1.0 What is Internet رایگان
1.1 Home Access Network رایگان
1.2 Access_Physical Mediaرایگان
1.3 Packet Switching رایگان
1.4 Circut Switching Versus Packet Switchingرایگان
1.5 Network of Networksرایگان
1.6 Delay and Loss in Packet Switching Networkرایگان
1.7 Delay and Throughput رایگان
1.8 Network Layering Mode رایگان
1.9 Network Layering Model رایگان
1.10 Encapsulationرایگان
1.11 Network Attacks and Security رایگان

2.Application Layer

2.0 Principle of Network Applicationsرایگان
2.1 Transport Services رایگان
2.2 HTTP رایگان
2.3 HTTP Cookie and Cacheرایگان
2.4 FTP_SMTP رایگان
2.5 SMTP_POP3_IMAP_WEB Email رایگان
2.6 DNS رایگان
2.7 DNS رایگان
2.8 BitTorrent رایگان
2.9 DHT رایگان
2.10 UDP Socket Programming رایگان
2.11 TCP Socket programming رایگان

3.Transport Layer

3.0 Transport Layer رایگان
3.1 Transport Layer رایگان
3.2 UDP رایگان
3.3 Reliable Data Transfer رایگان
3.4 Reliable Data Transfer رایگان
3.5 Go-Back-N رایگان
3.6 Selective Repeat رایگان
3.7 TCP Header Structure رایگان
3.8 Timeout in TCP رایگان
3.9 TCP Reliable Transfer رایگان
3.10 TCP Flow Control رایگان
3.11 TCP Connection Management رایگان
3.12 Congestion Causes and Cost رایگان
3.12.1 Congestion Causes and Cost_Network Assisted Congestion Control رایگان
3.13 TCP Congestion Control رایگان
3.14 TCP Characteristics رایگان

4.The Network Layer

4.0 Network Layer رایگان
4.1 Virtual Circut Networks رایگان
4.2 Datagram Networks رایگان
4.3 What is Inside Router رایگان
4.4 Queuing رایگان
4.6 IPV4 Addressing رایگان
4.6.1 IPV4 Addressing رایگان
4.7 DHCP رایگان
4.8 NAT رایگان
4.9 ICMP رایگان
4.10 IPV6 رایگان
4.11 Routing Algorithm رایگان
4.12 Link State Algorithm رایگان
4.13 Distance Vector Algorithm رایگان
4.14 Hierachical Routing رایگان
4.15 Internet Routing رایگان
4.16 BGP رایگان
4.17 Broadcast Routing رایگان

5.The Link Layer:Links,Access Networks,and LANs

5.0 Link Layer and Error detection Methods رایگان
5.1 Link Access Protocols رایگان
5.2 Link Access Protocols رایگان
5.3 Ethernet Addressing and ARP رایگان
5.4 Ethernet رایگان
5.5 Ethernet رایگان
5.6 Ethernet Switches versus Hub رایگان
5.7 HUB_Switches_Routers رایگان
5.8 VLAN رایگان
5.9 MPLS رایگان
5.10 DataCenter Networking رایگان

6.Wireless and Mobile Networkst

6.0 Wireless and Mobile Networks

6.1

6.2 WiFi

7.Multimedia Networking

7.0 Multimedia Networking رایگان
7.1 Streaming Stored Video رایگان
7.2 CDN رایگان
7.3 CDN Case Studie رایگان
7.4 VOIP and Removing Delay in Application رایگان
7.5 VOIP and recovering Loss in Application رایگان
7.6 RTP_SIP رایگان
7.7 Network Support fo Multimedia رایگان
7.8 Network Support fo Multimedia رایگان
7.9 Network Support fo Multimedia رایگان
7.10 Network Support fo Multimedia رایگان
7.11 Per-Connection QoS رایگان

8.Security in Cumputer Netwoks

8.0 Security رایگان
8.1 Symmetric Encryption رایگان
8.2 Asymmetric Encryption رایگان
8.3 Hashing رایگان
8.4 HMAC_Digital Signature_Certificate رایگان
8.5 Certificate_Endpoint Authentication رایگان
8.6 Email Security رایگان
8.7 SSL رایگان
8.8 VPN and IPSec رایگان
8.9 IPSec رایگان
8.10 WEP رایگان
8.11 802.11i رایگان
8.12 Access List رایگان
8.13 Stateful Packet Filter_IDS رایگان