آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

معرفی دوره لینوکس LPIC-1 LPIC-2 LPIC-3 و بازار کار آن

نام استاد: مهندس سید حسین رجاء

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
معرفی دوره لینوکس LPIC-1 LPIC-2 LPIC-3 و بازار کار آن رایگان