آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

ویدئو معرفی کمپانی Fortinet و دوره امنیتی NSE4 – FortiGate I

نام استاد: مهندس سروش عنایتی

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
ویدئو معرفی کمپانی Fortinet و دوره امنیتی NSE4 – FortiGate Iرایگان