آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

پیاده سازی Automation با استفاده از Ansible

نام استاد: مهندس علی شریعتی

 

 
 
 

 

 
 
 
عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
پیاده سازی Automation با استفاده از Ansibleرایگان
معرفی و نصب Ansible AWXرایگان