آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

MTCTCE

نام استاد: مهندس یاسین علیزاده

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده

DNS-DHCP-Web Proxy

01- DNS&DHCPرایگان
02- Web Proxy 18500 تومان
03- Web Proxy 28500 تومان
04- DHCP-18500 تومان
05- DHCP-28500 تومان
06- DHCP-38500 تومان
07- DHCP-48500 تومان
08- DHCP-58500 تومان
09- DNS&WebProxy8500 تومان

Firewall Filter-Nat-Mangle

01- Mangle8500 تومان
02- Firewall Filtering8500 تومان
03- Filter Actions8500 تومان
04- Filtering Scenario8500 تومان
05- Source NAT 18500 تومان
06- Source NAT 28500 تومان
07- Source NAT 38500 تومان
08- Destination NAT 18500 تومان
09- NAT8500 تومان
10- Filter-Nat-Mangle-PacketFlow8500 تومان

Quality of Service

01- Queue Scenario 18500 تومان
02- Queue Scenario 28500 تومان
03- QoS-HTB8500 تومان
04- QoS-Queue Types8500 تومان