چگونگی پیاده سازی Dual HUB Single DMVPN در ذیل نشان داده شده است. این روش نسبت به روش قبل این مزیت را دارد که در هر روتر Spoke فقط یک تونل ایجاد می گردد و بنابراین پیچیدگی پیاده سازی و مدیریت کاهش می یابد. اما این روش برخلاف روش قبلی هر دو مزیت Load-Sharing و Redundancy را ندارد...

و صرفا redundancy از ویژگی های این شیوه است.

در این روش روی روترهای Spoke فقط یک اینترفیس Tunnel ایجاد می گردد و هر دو روتر HUB به عنوان NHRP Server معرفی می گردد. دو روتر HUB نیز اطلاعات NHRP خود را به اشتراک می گذارند.

Dual HUB Single DMVPN1

پیاده سازی Dual HUB Single DMVPN

!!! HUB1

interface Tunnel0

 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

 no ip redirects

 ip nhrp authentication rayka

 ip nhrp map multicast dynamic

 ip nhrp map 172.16.1.2 12.1.2.2

 ip nhrp map multicast 12.1.2.2

 ip nhrp network-id 123

 ip ospf network broadcast

 ip ospf priority 100

 tunnel source Serial2/0

 tunnel mode gre multipoint

!

router ospf 1

 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

 network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0

!

!!! HUB2

interface Tunnel0

 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

 no ip redirects

 ip nhrp authentication rayka

 ip nhrp map multicast dynamic

 ip nhrp map 172.16.1.1 12.1.1.2

 ip nhrp map multicast 12.1.1.2

 ip nhrp network-id 123

 ip ospf network broadcast

 ip ospf priority 50

 tunnel source Serial2/0

 tunnel mode gre multipoint

!

router ospf 1

 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

 network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0

!

!!! Spoke1

interface Tunnel0

 ip address 172.16.1.11 255.255.255.0

 no ip redirects

 ip nhrp authentication rayka

 ip nhrp map 172.16.1.1 12.1.1.2

 ip nhrp map 172.16.1.2 12.1.2.2

 ip nhrp map multicast 12.1.1.2

 ip nhrp map multicast 12.1.2.2

 ip nhrp network-id 123

 ip nhrp nhs 172.16.1.1

 ip nhrp nhs 172.16.1.2

 ip ospf network broadcast

 ip ospf priority 0

 tunnel source Serial3/0

 tunnel mode gre multipoint

!

router ospf 1

 network 1.0.0.0 0.255.255.255 area 0

 network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0

پیاده سازی Dual HUB Single DMVPN

خروجی جدول مسیریابی و مسیر ترافیک در Dual HUB Single DMVPN در ذیل نشان داده شده است

!!! Spoke1

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

      2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O        2.2.2.2 [110/1001] via 172.16.1.12, 00:01:05, Tunnel0

      10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

O        10.10.10.0 [110/1010] via 172.16.1.2, 00:01:05, Tunnel0

                                  [110/1010] via 172.16.1.1, 00:01:05, Tunnel0

!

Spoke2#traceroute 1.1.1.1 source lo0

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 1.1.1.1

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)

  1 172.16.1.1 23 msec 32 msec

    172.16.1.11 32 msec

!

Spoke2#traceroute 1.1.1.1 source lo0

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 1.1.1.1

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)

  1 172.16.1.11 33 msec 23 msec 23 msec

مانیتورینگ  Dual HUB Single DMVPN

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید