مروری بر GRE Tunnel و پیاده سازی آن

GRE پروتکلی برای تونل زدن انواع پروتکل ها روی بستر IP است. بدین معنی که با GRE Tunnel قادر خواهید بود تا دو سایت را که ممکن است از نوع IPV4، IPV6، IPX و یا هر پروتکل دیگری باشند را روی بستر IPV4 و به صورت Point-to-Point به یکدیگر متصل کنید.

مدیریت MTU در GRE Tunnel

یکی از مشکلاتی که بعد از ایجاد تونل GRE و یا انواع دیگر تونل ها مانند نونل IPSec بین دو سایت (در سناریوهای Site-to-Site VPN) و یا بین کاربر با سایت (در سناریوهای Remote Access VPN) ایجاد می شود، مشکل MTU است. این مشکل بدین صورت دیده می شود...

نگهداری GRE Tunnel با keep-alive

در تونل GRE در صورتی که یکی از طرفین ارتباط تونل قطع شود، طرف مقابل قادر به تشخیص قطعی تونل و down کردن line protocol نیست و لذا ترافیک ها روی مسیر تونل ارسال می شود اما ترافیک تونل هیچگاه به مقصد نمی رسد.