در ادامه چگونگی پیاده سازی Dual HUB Dual DMVPN نشان داده شده است. در هر Spoke دو DMVPN‌ مجزا با محدوده آدرس های 172.16.1.0/24 و 172.16.2.0/24 یکی از آنها با HUB1 و دیگری با HUB2 ایجاد می گردد.در صورت یکسان بودن متریک در دو اینترفیس Tunnel، ترافیک روی هر دو تونل ارسال و تقسیم می شود.

Dual HUB Dual DMVPN1

پیاده سازی Dual HUB Dual DMVPN

 

!!! HUB1

interface Tunnel0

 ip address 172.16.1.10 255.255.255.0

 no ip redirects

 ip nhrp authentication rayka

 ip nhrp map multicast dynamic

 ip nhrp network-id 123

 ip ospf network broadcast

 tunnel source Serial2/0

 tunnel mode gre multipoint

 tunnel key 123

!

router ospf 1

 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

 network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0

!!! HUB2

interface Tunnel1

 ip address 172.16.2.10 255.255.255.0

 no ip redirects

 ip nhrp authentication rayka1

 ip nhrp map multicast dynamic

 ip nhrp network-id 1234

 ip ospf network broadcast

 tunnel source Serial2/0

 tunnel mode gre multipoint

 tunnel key 1234

!

router ospf 1

 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

 network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0

!

!!! Spoke1

!

interface Tunnel0

 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

 no ip redirects

 ip nhrp authentication rayka

 ip nhrp map 172.16.1.10 12.1.1.2

 ip nhrp map multicast 12.1.1.2

 ip nhrp network-id 123

 ip nhrp nhs 172.16.1.10

 ip ospf network broadcast

 ip ospf priority 0

 tunnel source Serial3/0

 tunnel mode gre multipoint

 tunnel key 123

!

interface Tunnel1

 ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

 no ip redirects

 ip nhrp authentication rayka1

 ip nhrp map 172.16.2.10 12.1.2.2

 ip nhrp map multicast 12.1.2.2

 ip nhrp network-id 1234

 ip nhrp nhs 172.16.2.10

 ip ospf network broadcast

 ip ospf priority 0

 tunnel source Serial3/0

 tunnel mode gre multipoint

 tunnel key 1234

!

router ospf 1

 network 1.0.0.0 0.255.255.255 area 0

 network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0

پیاده سازی High Availability در DMVPN Phase 2 به شیوه Dual HUB Dual DMVPN

هم جدول مسیریابی و هم ترافیک ارسالی در ذیل نشان می دهد که در آن روترهای Spoke دو مسیر برای جابجایی ترافیک دراختیار دارند اما از آنجایی که از DMVPN Phase 2 در این سناریو استفاده شده است، فقط اولین ترافیک از روترهای HUB عبور می کند و ترافیک های بعدی به صورت مستقیم بین روترهای Spoke جابجا می شود.

 

Spoke1#sh ip route ospf

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

      2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O        2.2.2.1 [110/1001] via 172.16.2.2, 00:00:53, Tunnel1

                         [110/1001] via 172.16.1.2, 00:00:53, Tunnel0

      10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

O        10.10.10.0 [110/1010] via 172.16.2.10, 00:00:53, Tunnel1

                               [110/1010] via 172.16.1.10, 00:00:53, Tunnel0

Spoke1#

!

Spoke1#traceroute 2.2.2.1 source 1.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 2.2.2.1

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)

  1 172.16.1.10 25 msec

    172.16.2.10 33 msec

    172.16.1.2 28 msec

!

Spoke1#traceroute 2.2.2.1 source 1.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 2.2.2.1

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)

  1 172.16.1.2 22 msec 25 msec 19 msec

مانیتورینگ جدول مسیریابی و مسیر ترافیک در Dual HUB Dual DMVPN

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید